Aktuellt

E-mail-adresser

Inlagt 14 maj, 2017


Enligt stadgarna ska kallelse till möte sändas med post eller e-mail till medlemmarna senast 10 dagar före mötet. Det åligger varje medlem att informera kassören om sin e-mail-adress – eller att sådan saknas varvid papperskopia skickas.

» Här lämnar du din e-mail-adress!

OBS: Vi skapar en maillista på det här sättet!
De som redan har lämnat sin adress på annat sätt behöver göra
det en gång till här, för att komma med i listan för utskick!

Medlemsmöte 12 april

Inlagt 10 mars, 2018

På årsmötet bestämde vi oss för att prova på ett lite förändrat medlemsmöte i april. Vi avhandlar ämnen som väcks av medlemmar, under mötet eller i förväg, med förhoppningen att det blir livliga diskussioner och stort deltagande. Det kan vara vad som helst som rör Sällskapets verksamheter, utom hamnen som vi tar på höstmötet. Förslag på ämnen skickas till Bosse.

1. Det första ämnet blir Gäddviket. Det är inte många som skriver i det, är det många som läser det? Vi har tagit bort matriklarna från Gäddviket för att spara utrymme för mer läsvärda artiklar. Är det bra? Vad vill ni läsa? Ska vi överhuvudtaget ha kvar Gäddviket?

2. Är Hemsidan läsvärd som den är? Läser ni den? Saknas diskussionsforum, annonser, information, … ?

3. Lilla Skratten

4. Kappseglingar

5. Seglarlägret

6. Gäddiseskadern

7. Fester

Dessutom ska vi för andra gången besluta om några små förändringar i stadgarna, se ”SSG årsmöte 2018” nedan.

Härsö

Inlagt 5 mars, 2018

Städdagar på Härsö, 5 och 19 maj

Vi hoppas att det finns frivilliga som ställer upp och hjälper till att starta upp Härsö inför sommaren 2018.

Första städdagen är lördagen den 5 maj och den andra är lördagen den 19 maj. Det kommer att finnas personer från Härsögruppen på plats som fördelar arbetsuppgifter.

OBS!
De Gäddismedlemmar som deltar i en organiserad arbetsdag på Härsö får kvitta den mot en arbetsdag i Gäddis!

Härsö sommaren 2018!

Sommaren 2018 är det upp till var och en att anordna luncher, fester, midsommarfirande, kräftskivor etc. på Härsö. Det går bra att sätta upp partytältet på trätrallen och använda de bord och stolar som är inköpta för medlemmarnas räkning. Det är viktigt att partytältet tas ner och stuvas undan i förrådet bakom bastun. Instruktioner om detta kommer att finnas anslagna på förrådet.

Från den 5 maj finns två dörrar på bastuhuset som är öppna. Där finns det leksaker, åror och segel till båtarna. I det andra utrymmet står bord bänkar och delar till tältet.

Det kommer även att finnas handredskap i förrådet där partytältet finns så att de som vill kan kratta och göra fint och rent efter sig.

Från sommaren 2018 måste medlemmarna ta med sig eget toalettpapper. Toalett och bastu måste städas efter varje gång de används.

Har du frågor ring Mats Edestig 0705712506 eller Teddy Jansson 0703785322.

Titta gärna in på NFBK’s hemsida. Där finns all information du behöver om NFBK och Härsö.

Mvh, Mats Edestig, Ordförande för NFBK.

Hamnförordning

Inlagt 10 februari, 2018


Hamnförordningen är uppdaterad med föreskrifter rörande de elektriska maskiner som står i verkstan. Läs och begrunda!

Styrelsen

Årsfest 2018

Inlagt 25 januari, 2018

Inbjudan till Segel Sällskapet Gäddvikens Årsfest 2018

Lördag den 10:e mars på Arenavägen 7


I år styr vi kosan västerut från Gäddviken räknat och landar vid Gullmarsplan.
Kl 18:00 samlas vi för att kl 18:14 prick*) ta hissen upp till vår festlokal med milsvid utsikt.
Till det facila priset av 300**) kronor bjuds du på:

Välkomstbubbel med tilltugg
En fantastiskt god middag och likaså dryck
Gemytligt umgänge
Dans till levande musik
Bar till självkostnadspris
Bastu för den hugade – ta med badkläderna!

OSA senast den 24:e februari

Hjärtligt välkommen!

Sofia Broomé
klubbmästare
☎ 070-209 95 37
✉ sofia.broome@gmail.com

*)en ledsagare krävs för att ta sig in. Ring mig om du kommer senare!
**)Swisha eller betala kontant

SSG Årsmöte 2018

Inlagt 23 januari, 2018

KallelseDu kallas härmed till årsmöte 2018
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 Februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
  Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

  Diskussion: Inriktning på medlemsmöten

Välkomna!
Styrelsen SSG

9. Budgetfråga

Fonder, förslag
Sällskapets verksamheter är huvudsakligen knutna till hamnen och holmen. Enligt likställighetsprincipen får medlemmar inte missgynnas, varför hamnens verksamhet bekostas av dem som nyttjar den, utan stöd från övriga medlemmar. Hamnen lämnar årligen 10% av omsättningen till övrig klubbverksamhet. Hamnfonden behålls.

De största investeringarna som görs av holmen, kappsegling och seglarlägret är knutna till holmen, exempelvis bryggor. En gemensam investeringsfond innebär en större kapacitet för investeringar för samtliga verksamheter. Styrelsen ska se till att långtidsplanen tillfredsställer de olika verksamheterna så väl som möjligt. Hamnfonden kan använda som en buffert för att göra investeringar tidigare, utan att det kostar mer.

 • Investeringsfonden används till alla investeringar som inte är knutna till hamnen, dvs fonden delas av Lilla Skratten, seglarlägret, kappsegling och klubbmästeriet. Styrelsen samordnar en långtidsbudget för hela verksamheten. I angelägna fall kan pengar lånas från hamnfonden, med en amorteringsplan.
 • L:a Skrattens fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägrets fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägret lämnar idag 5.000:- per år i bidrag till klubben. Bidraget avslutas och hela överskottet av verksamheten går till investeringsfonden.
 • Nuttens miljöfond används i sin helhet som grundplåt för ett multrum för toaletter och köksavfall på Lilla Skratten, vilket sannolikt kommer att krävas av miljömyndigheterna i framtiden. Fonden avslutas därmed.

Se budgetförslaget i inlägget nedanför detta.

11. Val av styrelse

Valberedningens förslag
Ordförande Bo Willén Omval 2 år
Vice ordf Gabriel Dahlbäck Kvarstår till 2019
Sekreterare Carolina de la Fé Kvarstår till 2019
Kassör Lars Wallman Nyval 2 år
Hamnfogde Henrik Edberg Fyllnadsval 1 år
Tillsyn klubbholmen Karl ”Kalle” Karlsson   Nyval 2 år
Klubbmästare Leo Regazzoni Fyllnadsval 1 år
Ledare f juniorverksamheten   Andreas Ekström Nyval 2 år
Kappseglingsledare Jan Jäberg Kvarstår till 2019
Suppleant Danne Eriksson Nyval 2 år

12. Val av övriga funktionär

Valberedningens förslag
Det står fel i Gäddviket, detta är det riktiga förslaget.
Vice hamnfogde Victor Chan Nyval 2 år
Slipförman Patric Stenberg Omval 1 år
Bitr. slipförman Gunnar Lindstrand   Omval 1 år
Bitr. slipförman Svante Söderlind Omval 1 år
Tillsyningsman för hamnen   Sten Bruno Omval 1 år
Båtvårdsman Nils Fergell Omval 1 år
Revisor Villy Glas Omval 1 år
Revisor Yvonne Fergell Nyval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo Nyval 1 år
Repr i Sth Seglarförbund Jan Jäberg Omval 1 år
Webbredaktör Bosse Willén Omval 1 år
Redaktör Gäddviket Ulrika By Omval 1 år
Vaktchef Jacob Hagberg Omval 1 år
Arkivarie Dorette Leygraf Kvarstår till 2022

13. Föreslagna stadgeändringar

§6 som reglerar våra avgifter uppdaterades inte när årsmötet flyttades från november till februari, vilket innebär att de avgifter som bestäms av årsmötet träder i kraft ett år senare. Dessutom kvarstår ett fast datum när avgifter ska erläggas. Följande förändringar föreslås:

§ 6. Avgifter
Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 november. ersätts med Årliga avgifter skall erläggas i förskott.

Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: kommande behöver ersättas med innevarande på två ställen.

Preliminär redovisning av sällskapets ekonomi!

Inlagt 22 januari, 2018

Hej!

Revisorerna granskar nu för fullt årets bokföring, men jag kan redan nu preliminärt dela med mig av 2017-års resultat och budget för 2018! I den här tjusiga presentationen kan ni ta del av en summering som innehåller både bakåt och framåtblickar Ekonomi – 2017, för den som vill djupdyka i alla möjligheter som 2018 års budget utlovar rekommenderas istället den här Excelfilen: FINAL Resultatbudget- Hela föreningen – 2018 Den som mest av allt vill blicka tillbaks på året som gått så är det den här Excelfilen ni söker Resultatrapport per resultatenhet – 2017-12-31. Sist med inte minst så rekommenderas denna PDF för den som funderar på hur det står till med balansen:Balansrapport – 2017-12-31.

De highlights jag vill lyfta fram är att det inte finns någon anledning till oro för ekonomin just nu, klubben går bättre än förväntat på grund av investeringar som inte blivit av i hamnen och på lägret.
Klubben går in i 2018 med ett sparkapital på: 238917,83kr totalt.

Väl mött på årsmötet!

Eder trogne kassör,

Maria

Inlagt 21 december, 2017

Inbjudan till Renoveringskurs

Inlagt 14 december, 2017

Under vårvintern 2018 kommer Svenska Skärgårdskryssareförbundets Renoveringsfond i samarbete med Träbåtssällskapet Skeppsmyran att hålla en kurs i tillverkning av sambord och spantbyte.

Övningsobjekt är den Wätterlöja vi bytt/renoverat stävar/kölplanka, döträ, bottenstockar och bord på under tidigare kurser. Momenten i kursen blir att malla, tillverka, passa in och montera sambord samt demontera, malla tillverka, passa in och montera ett antal spant.

Kursplats blir som tidigare i Skeppsmyrans varvslokal i Gröndal, Stockholm och vi kör kursen på torsdagskvällar från klockan 18 och tre-fyra timmar framåt. Söndagarna kommer ibland att användas till att slutföra moment vi gått igenom på föregående torsdag.

» Läs hela inbjudan

Välkomna!
Bobby och Tor.

Seniorträffen 2017

Inlagt 7 december, 2017


En vacker höstdags samlades en stor del av Gäddis seniorer på Svindersviks gård för att äta, prata, ljuga och ha trevligt tillsammans. Gården erbjöd en fin utsikt över Gäddviken och sällskapets yachter.

Vagnslidret rymmer högst 25 personer, så arrangörerna Gunsan och Johnne tyckte att det var lagom om 30 gäddvikare packade in sig. Här serverades det ärtsoppa, bröd och ost samt kaffe och punschkaka. Och ett både roligt och trevligt tacktal av Tomas.

Det hade förvarnats om att det skulle vara kallt. Efter lunchen bjöds det därför på värmande dryck från restaurangbåten S/Y Lillika, som låg strategiskt förtöjd vid Gäddvikens lastbrygga.

Sammantaget blev dagen så lyckad att den behöver göras om nästa år!

 

(ansträng inte ögonen, klicka på den bild du vill se bättre!)


Foto: Nils Fergell

Foto: Ulf Rahmberg

Ge nytt blod till SSG

Inlagt 18 november, 2017

 
På årsmötet i februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-års jubiléet. Då väljs ordförande, kassör, holmfogde, juniorledare och suppleant, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom blir det fyllnadsval av Hamnfogde och Klubbmästare! Den som känner sig manad att engagera sig, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

»Valberedarna

SvenskaSjo_banner928x240