Aktuellt

Priser

Inlagt 26 oktober, 2016

Förslag till Sällskapets priser mottages tacksamt av kappseglingskommittén.

Vrakpriset utdelas för osedvanligt dråpligt hanterande av jakt.

Årets seglare utdelas till medlem som på ett positivt sätt har tänjt sin gränser i seglarlivet.

Inlagt 12 oktober, 2016

img_4878
Efter en förtjänstfull arbetsinsats av två medlemmar har hamnen nu en fin brygga in från Pontonbryggan.

Sjöhistoriska Museet

Inlagt 7 oktober, 2016


Svenska Seglarförbundets Historiska Utskott
bjuder in till
Historiska Dagen på Sjöhistoriska Museet

ssf
Lördag 12 november 2016 kl 18.00
Hörsalen Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24

 
Dagens tema Svensk segelsports brytningstid med utgångspunkt i den nyutkomna boken Segelsport i brytningstid sedd via Gunnar Mellgrens Ritstift.
Vi lovar att det blir en spännande och innehållsrik dag.
Med mycket nytt om gamla händelser som påverkat dagens segelbåtars konstruktion och prestanda. Du kommer att få se foton, ritningar och annat som du aldrig sett förut!
Naturligtvis blir det också rikligt med tid för frågor.

» Inbjudan och program

Inför torrsättningen

Inlagt 17 september, 2016

Bockarimg_4801-2

För att förbättra säkerheten på hamnplanen har kraven på yachternas bockar höjts: Yachter med kort köl ska ha en horisontell del som stöttar yachten vertikalt.
(se »Pallning och stöttning)

Förberedande torrsättning

24:e september klockan 9:00 – 13:00.
Denna dag besiktigas bockarna.

Försäkringsbrev

Den som inte har ett giltigt försäkringsbrev i vita pärmen den 1:a oktober mister sin plats på hamnplan!

Torrsättning

påbörjas klockan 9:00 lördag den 8:e oktober och fortsätter söndag den 9:e. Frukost serveras från klockan 8:30.

Hamnförordningen

Med tanke på explosionsrisken ska gasoltuber och lösa bensindunkar tas bort från yachter som ligger på hamnplan, de får förvaras i motorboden. Fasta bensintankar ska vara tomma eller fulla.

Hamnpärmen

innehåller mycket nyttigt, framförallt för den som torrsätter för första gången. »Läs den

Dags att Paketsegla!

Inlagt 16 september, 2016
dsc_0069-2
Ledande yacht

Var: Klubbhamnen

När: Lördagen den 24 september efter förberedande torrsättning. Skepparmötet 13:30.

Hur: Jaktstart (start enligt båtens SRS-tal, långsammaste startar först, snabbaste sist) och med Le Mans-start från vändskivan till båten vid bryggan. Vi tillämpar som vanligt GRS-tal som är gäddis egen variant på SRS, båtar som förra året kom 1,2,3 får höjt SRS, de som kom sist, näst sist och 3:a från slutet får sänkt. Helt nybörjare får också sänkt.

Tävlingar: Vi börjar med tävlingar som vanligt. Räkna med att det blir knopslagning, så det är bara att börja träna. Tävlingarna räknas lika med seglingen.

Priser: Priser delas ut till alla. OBS Priser är paket som deltagarna tar med sig själva (värde ca 50-60 SEK).

Anmälan: Via lista i klubbhuset, telefon eller e-post till Janne Jäberg, 0764-136220 eller 08-50228458 (kväll), janne.jaberg@gmail.com Senast 21/9.
Uppge båttyp, segelnummer, ansvarig skeppare, adress, telefonnummer, e-postadress.
Anmälningsavgift 130:- (debiteras på årsräkningen)-

Festivitas: Efter seglingarna utbryter som vanligt prisutdelning och festligheter i klubbhuset.

Övrigt: Kaffe, bullar och korv kommer finnas till försäljning under tävlingarna.

» Inbjudan

Välkomna till årets roligaste familjetävling i gäddis !

» RESULTAT

F f Ö K

Inlagt 15 september, 2016

Hej Kappseglare

Du glömmer väl inte att du kan söka bidrag för anmälningsavgiften i en kappsegling du deltagit i under året? Kraven är att den ska ha varit sanktionerad av Seglarförbundet och att du har seglat för Gäddis.

Se villkoren

Maila dina uppgifter till kappsegling@gaddviken.se senast 2016-12-31.

Föreslagna stadgeändringar

Inlagt 14 september, 2016

De föreslagna ändringarna antogs av medlemsmötet, förutom §15 Flaggregemente då det ansågs att alla medlemmar ska få föra vimpel eftersom alla betalar samma avgift. De stadgeändringar som stöddes av mötet kommer att tas upp en andra gång på årsmötet.

§De föreslagna stadgeändringarna tas upp på medlemsmötet i september. Ny text visas med gul bakgrund, borttagen text är överstruken. Förklaringar till och motiv för ändringarna kan läsas i Gäddviket nummer 3.

 
§ 2. Medlemskap

Mom.1 Medlemskap i sällskapet kan vinnas genom skriftlig ansökan till styrelsen. Sökanden ska visa sitt intresse för segling genom att inregistrera en yacht eller aktivt ha deltagit i sällskapets verksamheter. Inval av medlem sker efter beslut i styrelsen.

Mom.2 Medlem förbinder sig att följa “Förordning rörande allmänt arbete”.

Mom.3 Medlem under 21 år är junior.

 
§ 5. Inregistrering av yacht

Mom.3 För inregistrerad yacht, som ägs av flera medlemmar gemensamt, upptas endast en ägare i sällskapets båtregister. Denne står ensam ansvarig för yachten gentemot sällskapet och förbinder sig att följa “Förordning rörande allmänt arbete”.

 
§ 6. Avgifter

Mom.4 Yachtavgift utgår årligen för yacht som är registrerad i sällskapet.

 
§ 11. Styrelsen

Mom.1 Sällskapets styrelse består av följande ledamöter: Ordförande, tillika eskaderchef, vice ordförande, tillika vice eskaderchef, sekreterare, kassör samt en suppleant.
Sällskapets styrelse består dessutom av följande ledamöter som är adjungerade med rösträtt: Hamnfogde, tillsyningsman för klubbholmen, kappseglingsledare, ledare för juniorverksamheten samt klubbmästare.

(Att adjungera en person med rösträtt innebär att denna deltar vid möten med närvaro-, yttrande och rösträtt. Som adjungerad behöver man inte bli kallad till styrelsemöten.)

Mom.8 För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst tre av dess ledamöter är närvarande. All omröstning inom styrelsen skall vara öppen, och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.

 
§ 12 Styrelseledamöternas åligganden

Mom.3 Sekreteraren åligger:
• att enligt anvisningar från hamnfogde eller tillsyningsman för klubbholmen utfärda kallelse till allmänt arbete,
• att föra matrikel över sällskapets medlemmar och yachter,

Mom.5 Hamnfogden åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för att hamnen förvaltas väl i enlighet med fattade beslut.

Mom.6 Tillsyningsmannen för klubbholmen åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för att holmen förvaltas väl i enlighet med fattade beslut.

Mom.7 Kappseglingsledaren åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för sällskapets kappseglingsverksamhet i enlighet med fattade beslut.

Mom.8 Klubbmästaren åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget arrangera och leda fester och samkväm inom sällskapet i enlighet med fattade beslut.

Mom. 10 Ledaren för juniorverksamheter åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget anordna, leda och ansvara för seglarläger för juniorer i enlighet med fattade beslut.

 
§ 15. Flaggreglemente

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

 
§ 18. Allmänt arbete

Mom.3. Medlem vars yacht är inregistrerad i sällskapets eskader och för vilken vinterplats utnyttjas i sällskapet, är skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande. Medlem vars yacht är inregistrerad men inte har vinterplats i sällskap har endast arbetsplikt på klubbholmen.

Mom.3. Medlem är skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete på klubbholmen eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande.

Mom.4. Medlem som utnyttjar vinterplats i sällskapet är även skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete i hamnen eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande.

Mom.5. Allmänt arbete regleras i “Förordning rörande allmänt arbete”.

 
§ 19. Hamnen

Mom.1. I sällskapets hamnområde och på klubbholmen skall krav på god ordning och säkerhet iakttas, och sällskapets medlemmar är skyldiga att följa hamnfogdarnas och övriga styrelseledamöters liksom berörd tillsyningsmans direktiv för att åstadkomma detta.

 
§ 20. Klubbholmen

Mom.1. På klubbholmen skall krav på god ordning och säkerhet iakttas, och sällskapets medlemmar är skyldiga att följa tillsyningsmans och övriga styrelseledamöters direktiv för att åstadkomma detta.

Lilla Skratten

Inlagt 1 september, 2016

Skratt 10 010

Sjuttonde september drar Holmen ner rullgardinen för vintervila!

» Inbjudan

Välkomna!

Kallelse

Inlagt 31 augusti, 2016

Kallelse till medlemsmöte hösten 2016

Tid: Torsdagen den 15 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande

 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor från årsmötet (Ingen fråga bordlades).
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Båtar in
  4. Båtar ut
 8. Motioner
  Förslag till stadgeändring från sittande styrelse (se nedan).
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Gäddisregattan

Inlagt 16 augusti, 2016

Mattias och Tina – vinnare av Gäddisregattan

 
Royne igen
A22 20 Royne
Janmarks
A22 326 Juana

Den 13-14 augusti var det Gäddisregattan på Lilla Skratten. Det var 18 båtar anmälda men till sist blev det bara 16.

Vädret var bra, som vanligt på regattan frestas man att säga. Soligt och varmt med en fin bris från SV på lördagen som gjorde att det lilla regn vi fick under distansseglingen på söndagen inte kändes ha någon större betydelse.

Det blev fina seglingar utan större incidenter förutom en babord/styrbordssituation före målgång i första seglingen som ledde till protestförhandling och disk för babordsbåten. Det blev 3 seglingar på banan på lördagen och 1 distanssegling på söndagen. Övriga arrangemang med after sail och framför allt regattamiddagen var också lyckade och det blev en trevlig lördagskväll. Våra 9 idoga funktionärer kämpade på som vanligt, med att bära bord och bänkar, servera, ordna med frukostar och återställa bryggor m.m m.m. allt ideellt arbete. Riktiga hjältar är vad de är.

På banan blev A22 20 Royne med Mattias och Tina som besättning de stora vinnarna av regattan. De vann både SRS-klassen och SRS totalt. A22 326 Juana med Henrik och Eva Janmark knep andra priset i SRS.

I M22 vann Micke Forslund i Camilla; IF-klassen vanns av Charlotte Friman i Nerthus och i Smaragdklassen vann Johan Fellbom i Maskros.

» Resultat

» Resultat klasser

SvenskaSjo_banner928x240