Aktuellt

Gäddisregattan

Inlagt 16 augusti, 2016

Mattias och Tina – vinnare av Gäddisregattan

 
Royne igen
A22 20 Royne
Janmarks
A22 326 Juana

Den 13-14 augusti var det Gäddisregattan på Lilla Skratten. Det var 18 båtar anmälda men till sist blev det bara 16.

Vädret var bra, som vanligt på regattan frestas man att säga. Soligt och varmt med en fin bris från SV på lördagen som gjorde att det lilla regn vi fick under distansseglingen på söndagen inte kändes ha någon större betydelse.

Det blev fina seglingar utan större incidenter förutom en babord/styrbordssituation före målgång i första seglingen som ledde till protestförhandling och disk för babordsbåten. Det blev 3 seglingar på banan på lördagen och 1 distanssegling på söndagen. Övriga arrangemang med after sail och framför allt regattamiddagen var också lyckade och det blev en trevlig lördagskväll. Våra 9 idoga funktionärer kämpade på som vanligt, med att bära bord och bänkar, servera, ordna med frukostar och återställa bryggor m.m m.m. allt ideellt arbete. Riktiga hjältar är vad de är.

På banan blev A22 20 Royne med Mattias och Tina som besättning de stora vinnarna av regattan. De vann både SRS-klassen och SRS totalt. A22 326 Juana med Henrik och Eva Janmark knep andra priset i SRS.

I M22 vann Micke Forslund i Camilla; IF-klassen vanns av Charlotte Friman i Nerthus och i Smaragdklassen vann Johan Fellbom i Maskros.

» Resultat

Kallelse

Inlagt 20 juli, 2016

Kallelse till medlemsmöte hösten 2016

Tid: Torsdagen den 15 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande

 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor från årsmötet (Ingen fråga bordlades).
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Båtar in
  4. Båtar ut
 8. Motioner
  Förslag till stadgeändring från sittande styrelse (se nedan).
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Föreslagna stadgeändringar

Inlagt 19 juli, 2016

§De föreslagna stadgeändringarna tas upp på medlemsmötet i september. Ny text visas med gul bakgrund, borttagen text är överstruken. Förklaringar till och motiv för ändringarna kan läsas i Gäddviket nummer 3.

 
§ 2. Medlemskap

Mom.1 Medlemskap i sällskapet kan vinnas genom skriftlig ansökan till styrelsen. Sökanden ska visa sitt intresse för segling genom att inregistrera en yacht eller aktivt ha deltagit i sällskapets verksamheter. Inval av medlem sker efter beslut i styrelsen.

Mom.2 Medlem förbinder sig att följa “Förordning rörande allmänt arbete”.

Mom.3 Medlem under 21 år är junior.

 
§ 5. Inregistrering av yacht

Mom.3 För inregistrerad yacht, som ägs av flera medlemmar gemensamt, upptas endast en ägare i sällskapets båtregister. Denne står ensam ansvarig för yachten gentemot sällskapet och förbinder sig att följa “Förordning rörande allmänt arbete”.

 
§ 6. Avgifter

Mom.4 Yachtavgift utgår årligen för yacht som är registrerad i sällskapet.

 
§ 11. Styrelsen

Mom.1 Sällskapets styrelse består av följande ledamöter: Ordförande, tillika eskaderchef, vice ordförande, tillika vice eskaderchef, sekreterare, kassör samt en suppleant.
Sällskapets styrelse består dessutom av följande ledamöter som är adjungerade med rösträtt: Hamnfogde, tillsyningsman för klubbholmen, kappseglingsledare, ledare för juniorverksamheten samt klubbmästare.

(Att adjungera en person med rösträtt innebär att denna deltar vid möten med närvaro-, yttrande och rösträtt. Som adjungerad behöver man inte bli kallad till styrelsemöten.)

Mom.8 För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst tre av dess ledamöter är närvarande. All omröstning inom styrelsen skall vara öppen, och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.

 
§ 12 Styrelseledamöternas åligganden

Mom.3 Sekreteraren åligger:
• att enligt anvisningar från hamnfogde eller tillsyningsman för klubbholmen utfärda kallelse till allmänt arbete,
• att föra matrikel över sällskapets medlemmar och yachter,

Mom.5 Hamnfogden åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för att hamnen förvaltas väl i enlighet med fattade beslut.

Mom.6 Tillsyningsmannen för klubbholmen åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för att holmen förvaltas väl i enlighet med fattade beslut.

Mom.7 Kappseglingsledaren åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för sällskapets kappseglingsverksamhet i enlighet med fattade beslut.

Mom.8 Klubbmästaren åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget arrangera och leda fester och samkväm inom sällskapet i enlighet med fattade beslut.

Mom. 10 Ledaren för juniorverksamheter åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget anordna, leda och ansvara för seglarläger för juniorer i enlighet med fattade beslut.

 
§ 15. Flaggreglemente

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

 
§ 18. Allmänt arbete

Mom.3. Medlem vars yacht är inregistrerad i sällskapets eskader och för vilken vinterplats utnyttjas i sällskapet, är skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande. Medlem vars yacht är inregistrerad men inte har vinterplats i sällskap har endast arbetsplikt på klubbholmen.

Mom.3. Medlem är skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete på klubbholmen eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande.

Mom.4. Medlem som utnyttjar vinterplats i sällskapet är även skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete i hamnen eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande.

Mom.5. Allmänt arbete regleras i “Förordning rörande allmänt arbete”.

 
§ 19. Hamnen

Mom.1. I sällskapets hamnområde och på klubbholmen skall krav på god ordning och säkerhet iakttas, och sällskapets medlemmar är skyldiga att följa hamnfogdarnas och övriga styrelseledamöters liksom berörd tillsyningsmans direktiv för att åstadkomma detta.

 
§ 20. Klubbholmen

Mom.1. På klubbholmen skall krav på god ordning och säkerhet iakttas, och sällskapets medlemmar är skyldiga att följa tillsyningsmans och övriga styrelseledamöters direktiv för att åstadkomma detta.

GÄDDISREGATTAN 13-14 AUGUSTI 2016

Inlagt 18 juli, 2016

Resultatflagga» Inbjudan

Du kan anmäla dig via SSFs tävlingskalender (»M22, »SRS, »Nordisk Folkbåt, »Smaragd, »IF, »M30, »Sk30) eller via telefon 08-50 22 84 58 efter 18 eller 0764-13 62 20.

Välkomna.

Eskaderseglingen 2016

Inlagt 14 juli, 2016

Björkskär
 
Vi som aldrig kommer till Trosa samlas på Härsö söndagen den 17:e juli och organiserar »SSGs eskadersegling under kvällen. Tre yachter har aviserat deltagande och ytterligare två har visat intresse …

Glöm inte sillen till sillunchen!

Välkomna!

Långsegling med Shamrock

Inlagt 8 juli, 2016

Shamrock
Skeppsholmsgården arrangerar långseglingar med Shamrock för ungdomar, 15-20 år, som vill fortsätta utveckla sitt seglingsintresse. Det finns platser kvar till årets segling, som börjar den 21:a juli.

» Mer information!

Borsttvätt av båtbotten i vattnet

Inlagt 1 juli, 2016

boatwasher
Borsttvätt är en giftfri antifoulingmetod som ersätter behovet av bottenmålning på våren och tvätt av båtbotten vid höstupptagningen. Närmaste båttvätt finns hos Nacka Båtklubb.

» Läs mer!

Boo Fyr – Lilla Skratten

Inlagt 11 juni, 2016

GÄDDIS BEGÅR ÅRETS FÖRSTA KAPPSEGLING

Lördag den 4 juni startade Gäddis första kappsegling för året, den troligen mest populära av alla, Boo Fyr – Lilla Skratten. Seglingen med anor ända från tidigt 50-tal brukar samla många båtar. I år var det tydligen ett mellanår, det kom lite färre än vanligt, men det blev i alla fall 10 båtar som samlades på Härsö på fredagen.
  Lördagen bjöd på frisk vind från nord till nordost så det blev en stänkig kryss på Ingarö- och Nämndö- fjärdarna innan man kunde falla av mot Djuröbron och få sjölä upp i Vindöström. Frånsett att 2 ekipage startade en minut för tidigt i sin individuella jaktstart, varav en valde att inte återvända för att starta om, och att en inte gick över startlinjen fanns det inga incidenter. Enligt reglerna hade de därmed inte seglat banan och skulle ha diskats men kappseglings- kommittén valde i stället, med hänsyn till att det är en familjekappsegling och en lång bana, att ge de felande tidstillägg.
  Väl i mål på Lilla Skratten blev det traditionellt vinbål och mycket snack, varefter det utbröt prisutdelning där det förutom pris till 1:a till 3:e-pristagarna delades ut nyttopriser till alla. Det blev sedan en hel del båtsnack sent på kvällen och kanske långt in på natten. Med andra ord en helt vanligt lyckad Boo fyr.

RESULTATLISTA

1 MATTIAS MALMROS A22 20 ROYNE
2 PATRIK STENBERG SK30 86 ELLEN III
3 ANDREA CHRISTENSSON IF 3063 VIOLA
4 LARS NORDLUND SK30 DY3000 LYST
5 MARIA NORDIN F 1066 MONA
6 JACOB HAGBERG SK30 115 TERSEN II
7 LARS SALOMONSSON SVEAKR 3378 MATHILDA II
8 CHRISTIAN BARKSTEDT S30 288 AIOLOS
9 PETER SEYBOLT M22 38 LA MAITRESSE
10 SOFIA BROOMÉ M22 135 SERENAD

Vi vill också tacka »Råseglarhuset och »Tackel och tåg på Skeppsholmen, »SeaSea, i Nacka samt Stockholms skepps och byggnadsvårdshandel i Midsommarkransen som alla skänkt fina priser till vår kappsegling.

RoyneEllenViola

LystMariaTersen

MathildaAiolisMaitresseSerenad

Foto: Richard Carleson

Aktiviteter på Härsö

Inlagt 9 juni, 2016

harsoNya toaletter
Under maj och juni månad arbetar vi med att byta ut våra toaletter eftersom dessa inte uppfyller de miljökrav som i dag ställds. Våra nya ekologiska toaletter kommer att installeras under juni månad och detta arbete planeras vara klart till midsommar. Fram till dess kommer det inte finnas några toaletter.

Bastun
Under säsong är det gemensam bastu mellan kl. 16 – 20 för Nacka Förenade Båtklubbars (NFBK) medlemmar.Övriga tider får bokas av medlemmarna men då måste du ha egen nyckel och ved.Medlemmar i båtklubbar anslutna till NFBK har möjlighet att köpa en egen nyckel , pris 350

Midsommar
24 juni arrangerar NFBK Midsommarfirande – Välkomna

se »nfbk.se för mer information

Bryggtillskott

Inlagt 22 maj, 2016

image1En ny brygga har angjort hamnen:
 

DSC_0822

SvenskaSjo_banner928x240