Aktuellt

Kallelse

Inlagt 10 januari, 2017

KallelseDu kallas härmed till årsmöte 2017
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 9 Februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
  Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
  Röstning nr.2 om stadgeändringar, utfall av första omröstning enligt protokoll medlemsmöte 2, 2016.

 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

11-12. Valberedningens förslag

Styrelse
Vice ordförande Gabriel Dahlbäck omval 2 år
Sekreterare Carolina de la Fé nyval 2 år
Hamnfogde Björn Andersson nyval 2 år
Klubbmästare Siri Gyllensköld nyval 2 år
Kappseglingsledare Jan Jäberg omval 2 år
Suppleant Fredrik Wigelius nyval 2 år
Funktionärer
Revisor Lars Wallman nyval 1 år
Representant NFBK Bo Willén nyval 1 år
Arkivarie Dorette Leygraf nyval 5 år
Vice hamnfogde Thomas Fredin kvarstår 1 år
Övriga   omval 1 år

13. Föreslagna stadgeändringar

§De föreslagna stadgeändringarna tas upp på årsmötet. Ny text visas med gul bakgrund, borttagen text är överstruken.

 
§ 2. Medlemskap

Mom.1 Medlemskap i sällskapet kan vinnas genom skriftlig ansökan till styrelsen. Sökanden ska visa sitt intresse för segling, exempelvis genom att inregistrera en yacht eller aktivt ha deltagit i sällskapets verksamheter. Inval av medlem sker efter beslut i styrelsen.

Mom.2 Medlem förbinder sig att följa “Förordning rörande allmänt arbete”.

Mom.3 Medlem under 21 år är junior.

 
§ 5. Inregistrering av yacht

Mom.3 För inregistrerad yacht, som ägs av flera medlemmar gemensamt, upptas endast en ägare i sällskapets båtregister. Denne står ensam ansvarig för yachten gentemot sällskapet och förbinder sig att följa “Förordning rörande allmänt arbete”.

 

§ 6. Avgifter
Mom.4 Yachtavgift utgår årligen för yacht som är registrerad i sällskapet.

Förslaget dras tillbaka, avgiften bibehålles!

 
§ 11. Styrelsen

Mom.1 Sällskapets styrelse består av följande ledamöter: Ordförande, tillika eskaderchef, vice ordförande, tillika vice eskaderchef, sekreterare, kassör samt en suppleant.
Sällskapets styrelse består dessutom av följande ledamöter som är adjungerade med rösträtt: Hamnfogde, tillsyningsman för klubbholmen, kappseglingsledare, ledare för juniorverksamheten samt klubbmästare.

(Att adjungera en person med rösträtt innebär att denna deltar vid möten med närvaro-, yttrande och rösträtt. Som adjungerad behöver man inte bli kallad till styrelsemöten.)

Mom.8 För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras att minst tre av dess ledamöter är närvarande. All omröstning inom styrelsen skall vara öppen, och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har fungerande ordförande utslagsröst.

 
§ 12 Styrelseledamöternas åligganden

Mom.3 Sekreteraren åligger:
• att enligt anvisningar från hamnfogde eller tillsyningsman för klubbholmen utfärda kallelse till allmänt arbete,
• att föra matrikel över sällskapets medlemmar och yachter,

Mom.5 Hamnfogden åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för att hamnen förvaltas väl i enlighet med fattade beslut.

Mom.6 Tillsyningsmannen för klubbholmen åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för att holmen förvaltas väl i enlighet med fattade beslut.

Mom.7 Kappseglingsledaren åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget ansvara för sällskapets kappseglingsverksamhet i enlighet med fattade beslut.

Mom.8 Klubbmästaren åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget arrangera och leda fester och samkväm inom sällskapet i enlighet med fattade beslut.

Mom. 10 Ledaren för juniorverksamheter åligger:
• att inom ramen för tilldelad budget anordna, leda och ansvara för seglarläger för juniorer i enlighet med fattade beslut.

 
§ 15. Flaggreglemente
Förslaget tas upp igen eftersom ändringen av §6 yachtavgifter dras tillbaka.

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

 
§ 18. Allmänt arbete

Mom.3. Medlem vars yacht är inregistrerad i sällskapets eskader och för vilken vinterplats utnyttjas i sällskapet, är skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande. Medlem vars yacht är inregistrerad men inte har vinterplats i sällskap har endast arbetsplikt på klubbholmen.

Mom.3. Medlem är skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete på klubbholmen eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande.

Mom.4. Medlem som utnyttjar vinterplats i sällskapet är även skyldig att efter kallelse delta i allmänt arbete i hamnen eller att på eget initiativ ställa arbetsför ersättare till förfogande.

Mom.5. Allmänt arbete regleras i “Förordning rörande allmänt arbete”.

 
§ 19. Hamnen

Mom.1. I sällskapets hamnområde och på klubbholmen skall krav på god ordning och säkerhet iakttas, och sällskapets medlemmar är skyldiga att följa hamnfogdarnas och övriga styrelseledamöters liksom berörd tillsyningsmans direktiv för att åstadkomma detta.

 
§ 20. Klubbholmen

Mom.1. På klubbholmen skall krav på god ordning och säkerhet iakttas, och sällskapets medlemmar är skyldiga att följa tillsyningsmans och övriga styrelseledamöters direktiv för att åstadkomma detta.

Nackas byggplaner

Inlagt 9 januari, 2017

plan
» Läs mer om Nackas planer för vårt närområde.

Ordförandeord

Inlagt 21 december, 2016

ssg-julkort-2016-2
Vintersolståndet har passerat!

Nästa viktiga datum är julafton – när vi får se vad båten har fått för julklappar i år.

Sedan kommer nyårsafton och vi får strax börja med vårrustningen, yachten kommer att bli vackrare än någonsin …

Tjejkväll

Inlagt 16 november, 2016

bowlingSom vanligt har vår tjejkväll ett sportigt tema följt av lite mat o dryck. I år blir den en FAVORIT I REPRIS – BOWLING!!!

Välkomna den 28 november kl 18:00 till O’Learys Norrtull, Sveavägen 143. Vi spelar en timme – därefter går vi en trappa upp för en bit mat.

Vi behöver ett bindande o s a av dig snarast och senast den 24 november.

Väl mött,
Gun & Yvonne

Gun: 070 – 44 191 94
Yvonne: 073 – 825 48 48

Advent på L:a Skratten

Inlagt 11 november, 2016

adventsljus

Varför ändra ett bra koncept ?Adventsklapp
Traditionsenligt firar vi 1:a Advent på Skratten
Lördagen den 26 November

Packa din egen korg för en förlängd jullunch!
Taxibåt från Vaxholm vid 13-tiden (ca 100:-/person). Retur vid 18.30.
Exakta tidpunkter meddelas vid anmälan.
Väl mött!
PS! Ta med en julklapp värde ~ 20:-

OSA! Jag måste ha din bindande anmälan senast 20 November
på tfn 073 – 825 48 48 alt. Mail yvonne.fergell@teknord.se

Snökaos

Inlagt 10 november, 2016

Snön ligger tung på taken,
endast tomten är vaken.

Det är många täckningar som knäckts av snötyngden, en del ligger platt över båten. Andra har en enorm snölast i fickor men håller fortfarande, gå ner och rensa så fort som möjligt!!! En förutsättning för att täckställningen ska klara snölast är ett tillräckligt starkt dragband, ett spännband är bra och lätt att ta bort efter snösmältningen.
img_4964-3 dragband

Hamnförordningen

Inlagt 4 november, 2016

§
Höststädningen har tidigare flyttats fram några veckor för att minska risken för snöarbete. Reglerna för presenningsboden i Hamnförordningen ändrades inte på samma gång och har därför uppdaterats, så att boden kan tömmas på städdagen:

Presenningar får förvaras i presenningsboden under sommaren men ska vara utplockade innan städdagen i november. Segel och dynor får förvaras i presenningsboden efter städdagen i november till helgen före första sjösättning.

Inspirationskväll med Sjösportskolan

Inlagt 1 november, 2016

inspiration
Här kommer en inbjudan till en inspirationskväll med Sjösportskolan den 17e november. Eventet är på Hamnkrogen i Stocksund och är kostnadsfritt.

Vi kommer att visa guldkorn från äventyrsseglingar samt kort berätta om alla kurser som erbjuds. Lätt förtäring.

Läs inbjudan !

Detta händer i hamnen

Inlagt 1 november, 2016

10678740-water-tap-drip
I slutet på denna vecka (- 6 november) kommer vattnet på hamnplan att stängas av.

Höststädningen går av stapeln söndagen den 20 november. Vill påminna om att varje båtägare ansvarar för den del av slänten som är framför/bakom sin båt. Det ligger nu en hel del virke kvar i slänten, tom en hel täckställning (gul). Slänten skall vara fri från prylar, undantag är underlag till täckställningar. Presenningsboden kommer att rensas på omärkta presenningar.

Hamnfogden

Varning

Inlagt 31 oktober, 2016

pundare
Svindersviks BK har haft inbrott och det har lagt sig en pundarbåt (röd segelbåt) som verkar gilla sprit vid deras flytbrygga. Det kan vara värt att vara lite vaksam och ta bort spriten från båtarna …

Vaktchefen

Dessutom har någon/några rotat runt i Zorro på SSGs hamnplan. Inget verkar vara stulet, i alla fall inte vad som kunde upptäckas vid en första anblick i mörkret.

SvenskaSjo_banner928x240