Miljö

Miljöpolicy Segel Sällskapet Gäddviken


Segel Sällskapet Gäddviken, SSG, är en allmännyttig förening för personer med intresse för segling. SSG skall verka för att bevara och utveckla intresset för segling och gott sjömanskap hos sina medlemmar. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till sällskapets och verksamhetens potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Miljöenhetens åsikt

Nacka kommun miljöbesiktning med föreläggande12-08-24.

Åtgärder genomförda och avrapporterade 12-11-27.

Jag har mottagit er redogörelse från SSG och är mycket nöjd över hur ni har bemött mitt beslut. Ni har uppfyllt alla de punkter som vi arbetar för i Nacka och ert arbete borde vara en inspiration för andra båtklubbar i Nacka. Tanken med våra beslut är inte att de ska upphävas utan kraven kommer fortgå för framtida arbete. Detta dels för att båtklubbar byter ordförande och styrelse med jämna mellanrum.

Vi kommer förhoppningsvis under år 2015 följa upp våra beslut mer ingående och se hur båtklubbarna har tagit tag i frågan. Ska då bli spännande att få höra era erfarenheter!

Med vänlig hälsning
Lisa Schild
Miljöinspektör
Nacka kommun, Miljöenheten

Var står vi idag?

Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer anger att:

Båtar målade med giftfärg bör inte rengöras med borsttvättning i vattnet.

Uppläggningsplatser som hanterar båtar bör snarast anlägga en spolplatta. I avvaktan på nya testresultat bör anläggningen ha en utrustning för att ta om hand den “partikulära fraktionen”.

Länsstyrelsen i Stockholm har undanröjt Nacka kommuns förelägganden angående kemikalieförteckning, spolplatta och omhändertagande av slip- och skraprester. Nacka tingsrätt har avslagit Nacka kommuns överklagande.

» Av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger, för Ostkusten

XRF-mätningar i SSG