Tillgänglighet

Policy för tillgänglighet för fritidsbåtar på L:a Skratten

Klubben attangoumlraenbrygga1har genom sina olika aktiviteter på klubbholmen att ta emot ett stort antal besök varje år av

  • medlemmar
  • gäster till närvarande medlemmar
  • deltagare i något evenemang sanktionerat av SSG
  • personer eller organisationer till vilka styrelsen, i regel via tillsynings-mannen, har upplåtit holmen.

Dessa besökare kallas nedan behöriga och övriga obehöriga.

Vårt läge nära fastlandet i en storstadsregion gör att alla som färdas till eller från skärgården den norra vägen passerar vårt område, som ofta blir första respektive sista anhalt under en helg. Trycket från omgivningen är alltså betydande och ofta besvärande.

Det ligger i klubbens intresse att minimera antalet obehöriga besökare. Utgångspunkten är att i första hand motverka ett alltför stort slitage på holmen, inkluderande stöld och skadegörelse, och att i andra hand undvika merarbete och irritation bland SSG:s medlemmar.

Vi tillåter i princip ingen förtöjning av obehöriga vid våra bryggor eller delar av holmen som ofta används av behöriga (exempelvis badberget). Vi kan tillåta kortvarig förtöjning av obehörig (max någon timme) för lunch etc. om detta inte medför olägenhet för behörig. Vi ska försöka avstyra landpromenader. För att kunna bjuda på bra arrangemang har vi under senare år införskaffat ny egendom och byggt ut anläggningen. Sammantaget har detta fört med sig en ökad privatiserad andel av holmens yta. Det går inte längre att fritt ströva omkring utan att vara i närheten av någon del av anläggningen eller bland våra ägodelar.

Vi har inga gällande avtal om spontana besök av medlemmar från andra klubbar, men vi avvisar inte medlemmar från våra närmaste grannklubbar i Gäddviken, dvs FBK och SBK. Medlem som inbjuder en gäst till nattförtöjning blir automatiskt värd och ansvarig för det besöket som, utom i speciella fall, sker i strid med denna policy. Som värd bör även du vara på Skratten vid det aktuella tillfället.

Vår attityd gentemot okända besökare skall vara hövlig. De kan vara behöriga och ska behandlas som sådana tills vi vet att så inte är fallet. I praktiken innebär detta bl.a. att vi kan få ta en diskussion med skeppare som har valt att inte respektera skyltningen och personer som vi inte känner igen, men som ändå kan ha fullt legitima skäl för sin närvaro. Samtliga bryggor skall vara märkta “Privat endast SSG” eller motsvarande lydelse.

Ur Sv. Båtunionens rekommendationer “BÅTEN OCH ALLEMANSRÄTTEN”
Den frihet under ansvar som allemansrätten ger oss gäller också till sjöss. För den som är ute i fritidsbåt finns några saker att särskilt tänka på vad det gäller ankring och förtöjning. Att ligga förtöjd med fritidsbåt brukar bedömas ungefär på samma sätt som tältning; något eller några dygn på samma plats om det inte är risk att närboende störs. Men vi måste se till att inte ligga intill utlagda fiskeredskap eller så att boende hindras från att t.ex. använda sina egna båtplatser eller bryggor. Använd inte andras bryggor om det inte är absolut nödvändigt.

Hur vi bör agera gentemot besökare?
Klubben företräds av tillsyningsmannen. I dennes frånvaro träder, i första hand, en styrelseledamot in och därefter enskild medlem. Nedan följer några rekommendationer.

• Tänk på vad vi vill uppnå! Vi vill hålla antalet besök nere. Att till varje pris få bort alla kostar för mycket. De flesta vänder pga skyltarna. Andra chansar, lägger till och lättar när vi säger ifrån. Ett fåtal finns dock som ingenting biter på. Det gäller att hitta balansen när det är värt mödan och irritationen att få bort även dessa. Detta avgör var och en i den situation man har råkat hamna i.

• Uppträd korrekt. Uppge rätt skäl till avvisningen. Hänvisa enbart till klubbens besökspolicy som är gemensamt fastlagd av medlemmarna. OBS! Inga påhittade argument om t.ex. plats vid bryggan. Håller inte i en diskussion. Allemansrätten kan föras på tal. Grundtanken i den är att man bara har rätt att vistas på annans mark om man inte stör eller kommer för nära. Vi kan alltså få stöd för våra argument i allemansrätten. Bryggorna liksom övriga delar av anläggningen omfattas inte av allemansrätten (SBU:s rekommendationer).

• Skäms inte för att informera om vad som gäller.

• Skrik aldrig. Det förlorar vi bara på.

• Vid avhysning under förtöjning; stör inte en förtöjning som bara kan avbrytas med svårighet. Red, om möjligt, ut situationen medan förtöjningen lätt kan avbrytas eller vänta tills efter båten ligger fast.

• Vänd dig enbart till ansvarig skeppare ombord med ev. tillrop. Fråga efter kapten i stället för att skrämma vettet ur någon tillfällig gäst ombord och som ändå inte vet något.

• Undvik överdriven nit i ”polisjobbet”. Lek inte polis överhuvudtaget om detta känns olustigt. Speciellt gäller detta när man träffar på någon som är riktigt dum. Vi ska inte ha krav på oss själva som innebär att vi förknippar Skratten med obehag.

• Ställ frågor istället för att dra förhastade slutsatser, ex: “Är du medlem”? eller “Känner du till att detta är privat mark”? Detta brukar leda till motfrågan: ”Är man inte välkommen”? Därifrån brukar man lätt kunna föra diskussionen om medlemskap vidare.

• Skulle man bli tillfrågad “om det går bra att ligga här” bör svaret ha innebörden att den medlem som tillåter det, själv bryter mot våra bestämmelser. Det är alltså inte du som person som är vrång.

• Avtal om samverkan mellan klubbar för att upplåta klubbholmar till medlemmar i andra klubbar finns inte med SSG. Hänvisning till den här typen av avtal är antingen missförstånd eller fräckhet. Vi tar bara emot speciellt inbjudna. Även om den obehörige tillhör en klubb som har valt att ha en öppnare attityd mot besök så ändrar inte det vårt beslut.

• Det är klubbens önskemål att den som ingriper gör det enligt vår policy och dessa rekommendationer och med omdöme. I så fall kan man också räkna med fullt stöd från klubben. Väljer man att agera annorlunda sker det på egen risk. Tänk även på att klubben kan skadas av ett agerande som inte är korrekt.