Kallelse

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2024 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning
 18. Diskussion — Snickarverkstad

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning 2023

Årets resultat

Klubbgemensamt 50.889
Hamnen 26.422
Holmen -65.857
Juniorverksamheten -2.567
Kappsegling -4.553
Kurres fond 500.000
Totalt 504.334

Balansrapport 2023-12-31
Resultatrapport 2023-12-31

9. Styrelsens förslag till budget 2024

OBS: Uppdaterad 28.1-24!

Balansbudget 2024

Ingående Perioden Utgående
01.01-24 31.12-24
Plusgiro 260 283 -124 281 136 002
Medlemsfordringar 42 963 -42 963 0
Förbet. kostnader 42 337 -42 337 0
Klubbfond 145 642 0 145 642
Hamnfond 144 236 26 422 170 658
Nuttens fond 11 896 -11 896 0
Kurres fond 483 626 -25 000 458 626
Tillgångar 1 130 983 -220 055 910 928

Resultatbudget 2024

Intäkter

Utgifter

Resultat
Klubbgemensamt 111 530 20 498
• Avgifter (medlem, yacht, inreg) 118 860
• Försäljning 2 095
• Bidrag från hamnen 10% 11 000
Hamnen 114 000 114 000 0
Holmen 0 153 480 -153 480
Juniorer 74 100 106 000 -31 900
Kappsegling 32 900 88 000 -55 100
Summa 352 955 573 010 -220 055
Läs hela Budgetförslaget

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén omval
Vice Ordförande Thomas Borg mandat 1 år till
Sekreterare Johanna Josefsson mandat 1 år till
Kassör Yvonne Fergell omval
Suppleant Charlotta Hermansson omval
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Sofia Broomé nyval
Holmfogde Patrik Stenberg nyval
Kappseglingsledare Svante Söderlind mandat 1 år till
Juniorledare Tove Söderlind omval
Klubbmästare Gunnar Lindstrand mandat 1 år till

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Maria Nordin nyval 2 år
Biträdande Hamnfogde Robin Böckman nyval
Slipförman Patrik Stenberg omval
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval
omval
Tillsyningsman Hamnen Henrik Edberg nyval
Båtvårdsman Henrik Edberg nyval
Revisorer Mikael Salomonsson
Lars Kjellberg
omval
omval
Revisorssuppleant Edgar Modin nyval
Repr NFBK Bosse Willén omval 2 år
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind mandat 1 år till
Webbredaktör Bosse Willén omval
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno omval
Vaktchef Thomas Borg mandat 1 år till
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2027
Valberedning Lars-Anders Johansson
Mårten Nettelbladt
Vakant
omval
nyval
nyval