Hamnförordning

Segel Sällskapet Gäddviken /Styrelsen
Rev. dec.2023

Innehåll

§1 ………… Generellt
§2 ………… Anläggningar
§3 ………… Vinterplats
§4 ………… Sommarplats
§5 ………… Brandsäkerhet
§6 ………… Elsäkerhet
§7 ………… Maskinsäkerhet

§1 Generellt

Medlem som utnyttjar vinterplats i sällskapet förbinder sig att informera sig om och efterleva denna förordning. Medlem är även ansvarig för sina besökare och att de följer dessa regler.

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter enligt sällskapets stadgar, hamnens förordningar och mötesbeslut kan tilldelas varning. Med en andra varning tilldelas medlemmen även en pliktavgift med av årsmötet fastställt belopp. Med en tredje varning föreläggs medlemmen att inkomma med förnyad vinterplatsanmälan inför följande uppläggning och riskerar därmed att inte erhålla vinterplats.

Efter en allvarlig försummelse, enligt Hamnfogdens bedömning, tilldelas medlemmen pliktavgift och/eller föreläggs att inkomma med förnyad vinterplatsanmälan inför följande uppläggning oaktat antalet tidigare varningar.

Medlem har rätt att skriftligen överklaga en påföljd genom att ange skälen för försummelsen. Styrelsen har därefter möjlighet att häva påföljden. Varningar tilldelade enligt denna paragraf utgör inte grund för uteslutning enligt Stadgarnas §4.

Allt arbete sker på medlemmens personliga ansvar.

§2 Anläggningar

SSGs hamnanläggning är avsedd för i SSG inregistrerad samt försäkrad segelyacht med erhållen vinter- och/eller sommarplats.

Alla medlemmar har tillträde till klubbhus i hamnen och på klubbholmen, endast medlem som har yacht med vinterplats i hamnen har tillträde till motorbod och verkstad. Nyckel kvitteras ut från kassören mot fastställd deposition. Nyckel för vilken behörighet saknas skall återlämnas till kassören, den får ej överlåtas.

Medlem har ej rätt att utan styrelsens medgivande uppföra egen byggnad, verktygsskåp eller dylikt på hamnplanen.

Medlem får ej förtöja sin yacht i sällskapets hamn, lägga upp den på hamnplan eller sjösätta densamma, om inte alla avgifter är erlagda till sällskapet samt att kopia av giltigt försäkringsbevis inlämnats till sällskapet.

2.1 Båthantering
Upptagningsanordning och bryggor begränsar segelyachternas dimensioner enligt följande:
• Bredden får ej vara större än 2.85 meter.
• Deplacementet får ej vara större än 5 ton (4 ton tomvikt).
• Båtar med en köl kortare än 1,0 meter eller ett djupgående större än 1,75 meter kan inte torrsättas.
• Skrov och köl skall vara dimensionerade och utformade så att upptagning och sjösättning kan ske utan uppenbar risk för personsäkerhet. Tveksamma båtar skall provdras innan beslut fattas om de kan godkännas.

2.2 Klubbhuset
Klubbhuset är avsett såsom samlings- och måltidsplats för medlemmar och gäster. I klubbhuset får inte arbetsmateriel, personliga tillhörigheter, arbetskläder eller dylikt förvaras utan styrelsens eller tillsyningsmans medgivande.

2.3 Verkstaden
Verkstaden får inte användas som förvaringsplats och ska lämnas väl städad efter avslutat arbete, även privata maskiner ska ställas undan. Tillfälligt undantag kan beviljas av hamnfogden. Det är tillåtet att förvara rullade segel längst in på loftet samt ovanpå medlemsskåpen. Seglen/segelpåsarna skall vara tydligt märkta. Långtidsförvaring av uttjänta segel är inte tillåten. I de medlemsskåp som inryms här får ej brandfarligt material, utombordsmotorer eller mat av något slag förvaras.

2.4 Motorboden
I motorboden får hjälpmotorer, bränsledunkar och gasoltuber förvaras, om de är märkta med ägarens namn eller välkända bomärke. Batterier får inte förvaras här.

2.5 Batteriboden
Batterier får förvaras i batteriboden, nyckel hänger i klubbhuset.

2.6 Presenningsboden
Presenningar får förvaras i presenningsboden under sommaren men ska vara utplockade innan höststäddagen. Segel och dynor får förvaras i presenningsboden efter höststäddagen till helgen före första sjösättning. Nyckel hänger i verkstaden.

2.7 Bryggor
Sällskapets bryggor får ej utan styrelsens medgivande användas som förvaringsplats.

2.8 Mastställ
Rundhult får förvaras i sällskapets mastställ under förutsättning att de är befriade från rigg, spridare och fiol, samt att beslag som inte kan avlägsnas är skyddade med trasor eller dylikt.

2.9 Slipspelet
Slipspelet får endast köras av behörig person. Som behörig person räknas nuvarande och f.d. slipförman samt nuvarande och f.d. hamnfogde, förutsatt att denne är väl förtrogen med hanteringen. Segelyacht får, mot fastställd avgift och efter hänvändelse till slip­förmannen, upphalas på sällskapets slip.

2.10 Mastkranen
Mastkranen får inte belastas med vikter över 150 kg. Segelyacht som ej tillhör sällskapets eskader får använda mastkranen om detta sker utan olägenhet för medlemmarna.

2.11 El- och vattennät
Anslutning till sällskapets el- och vattennät är tillåten endast för medlem som befinner sig i hamnen. Dispens kan erhållas av hamnfogden. Var båt får hålla högst en kabel ansluten till elcentral. I samband med sjösättning får länspumpar vara anslutna.

§3 Vinterplats

Med vinterplats avses plats på SSGs hamnplan. Bryggplats vintertid i sällskapets hamn beviljas endast undantagsvis för en vinter av hamnfogden.

Ansökan om vinterplats i sällskapets hamn skall göras före den 1:a september på fastställt formulär via hemsidan. Vinterplats bereds för yachter i sällskapets eskader enligt hamn­fogdens bedömande, med hänsyn tagen till bl.a yachtens storlek och utformning. Intyg på godkänd XRF-mätning av båtens botten med avseende på tennförekomst ska visas för hamnfogden.

Efter erhållen vinterplats behövs normalt ingen förnyad ansökan inför följande upp­tagningar, så länge yachten innehas av samma ägare. Vinterplats debiteras årligen tills den slutligen sägs upp till styrelsen senast två månader före upptagning.

Yachten ska vid torrsättning vara försedd med väderbeständig märkning för slipvagnens stöttor.

Torrsättningsdagen ska pallblock och bockar finnas på plats innan arbetets början. För- och akterbockar ska vara tillräckligt stabila för att hålla yachten och kunna stå för sig själva. Bockarna skall kompletteras med minst ett par sidostöttor. Se Anvisning för pallning, stöttning & täckning.

Medlem som har sin yacht upplagd i sällskapets hamn är skyldig att

 • hålla den försäkrad så att hanteringsskador och skador som drabbar andra medlemmar eller sällskapet täcks. Medlem ansvarar för att Sällskapet alltid har tillgång till ett gällande försäkringsbevis, ett formulär på Gäddvikens hemsida ska fyllas i och en kopia av försäkringsbrevet ska skickas till forsakringsbrevgaddvikense, innan huvud­förfallodagen.
 • avlägsna explosiva föremål som gasoltuber och lösa bränsledunkar. Fasta bensintankar ska vara tömda eller fyllda.
 • utöva tillsyn i sådan omfattning att skador på egen eller annans yacht och olägenhet för annan medlem eller sällskapet förebyggs.
 • täcka den väl för vinterhalvåret innan höststäddagen. Materiel som förvaras i slänten ska vara borttaget innan höststäddagen.
 • upprätthålla god ordning kring sin båt. Endast saker som är direkt relaterade till båtens skötsel eller renovering får förvaras på hamnplan.
 • noga städa under sin yacht före sjösättningen.

Om yachten säljs medan den ligger på land kvarstår skyldigheterna till och med sjö­sättningen eller tills den nye ägaren blivit invald i sällskapet, inregistrerat yachten samt undertecknat förbindelsen i Vinterplatsanmälan.

Propylenglykol (grön glykol) ska användas vid konservering av öppna kylsystem (sjövattensystem).

Yachtens täckning skall medge passage för och akter om täckningen. Täckningens längd kan därutöver begränsas av hamnfogden beroende på yachtens placering på hamnplan. Täckning får vara högst 80 cm bredare än yachtens bredd. Önskas bredare täckning debiteras den extra arean enligt gällande taxa.

Medlem som önskar ligga kvar med sin yacht på land efter ordinarie sjösättning kan få tillstånd härtill efter framställning till styrelsen med angivande av skäl.

§4 Sommarplats

Varje yacht med vinterplats i SSG tilldelas även en bryggplats följande sommar.

Medlem som köpt en yacht med vinterplats får även överta dess bryggplats följande sommar. Om köparen inte är medlem får yachten ligga vid bryggan en vecka efter sjösättning.

Medlem i sällskapet som inte haft vinterplats i SSG kan i mån av plats hyra en bryggplats under sommaren för en segelyacht som tillhör sällskapets eskader. Ansökan om bryggplats i sällskapets hamn skall göras på fastställt formulär via hemsidan. Intyg på godkänd XRF-mätning av båtens botten med avseende på tennförekomst ska visas för hamnfogden.

Segelyacht som inte tillhör sällskapets eskader får, i mån av plats, tillfälligt gästa hamnen efter överenskommelse med hamnfogden. De första tre dygnen är avgiftsfria.

Bojutrustningen inspekteras under våren, bojen ska ha en lyftkraft på minst 30kg och får ej vara gjord av frigolit, kättingen ska hålla en godstjocklek över 6mm, bojten och bojstens-ten över 8 mm. Utrustningen ska vara beständigt märkt med yachtens eller ägarens namn.

Den som har sin yacht förtöjd i sällskapets hamn är skyldig att

 • rigga på före midsommar.
 • utöva tillsyn i sådan omfattning att skador på egen eller annans yacht och att olägenhet för annan yachtägare eller sällskapet förebyggs.
 • hålla yachten försäkrad så att skador som drabbar andra yachtägare eller sällskapet täcks. Kopia av giltigt försäkringsbevis inlämnas till sällskapet eller skickas till forsakringsbrevgaddvikense.
 • hålla yachten försedd med tillförlitliga fjädrande förtöjningar till bryggan, dubbla bojlinor när avståndet mellan halkiparna överstiger 0,5m, samt erforderligt antal fendertar, minst två på varje sida. Förtöjningar får inte lämnas kvar på bryggan över vintern.

Yacht, för vilken disponeras sommarplats i sällskapets hamn, får ej användas för regel­mässig uthyrning. Sällskapets styrelse kan dock medge dispens för uthyrning för icke kommersiell verksamhet om detta anses främja sällskapets syften enligt stadgarna.

§5. Brandsäkerhet

5.1 Förvaring av brandfarliga varor
Mängden förvarade brandfarliga ämnen skall hållas till ett minimum.

Gasoltuber eller lösa bränsledunkar får inte förvaras i båten då den ligger på land, eller på hamnplan. De får förvaras i motorboden om de är märkta med ägarens namn. Acetylen­tuber får inte förvaras inom SSG:s område.

Fasta bensintankar ska vara fyllda eller tömda, en fylld tank minimerar kondens.

Batterier får inte förvaras i motorboden, se 2.5 Batteriboden.

Alla trasor, trassel, penslar, spån, sandpapper mm som har fått linolja på sig skall omedelbart efter användning läggas i kärl med tättslutande lock.

5.2 Heta arbeten
Som heta arbeten räknas svetsning, skärande/slipande bearbetning med gas eller rondell, uppvärmning med varmluftspistol, lödning och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Heta arbeten får endast utföras under iakttagande av försiktighet:

 • Håll arbetsplatsen städad, avskärma och blöt gärna omgivande ytor.
 • Vid användande av slipmaskin, var observant på slipsprutets riktning!
 • Brandsläckare ska finnas tillgänglig, minst 2 st 6kg typ ABE.
 • Håll brandvakt i minst en timme efter avslutat arbete.

§6. Elsäkerhet

För person- och brandsäkerhet ska alla kablar vara jordade.

Kontrollera att belysning inte står för nära, eller är riktade mot, brännbart material.

Halogenstrålkastare är förbjudna.

§7. Maskinsäkerhet

Endast medlem med båt på varvet får använda Sällskapets maskiner.

Allmänna maskiner får endast användas av medlem som som är väl förtrogen med användandet av dem eller har läst instruktion hur de ska hanteras – detta gäller plan- och rikthyvel, klyv- och gersåg, bandsåg, samt band-, grov- och våtslipmaskin. Alla maskiner används på eget ansvar, Sällskapet har inget ansvar för eventuella personskador.

Maskinerna skall hållas rena från damm och spån, rengör maskinen efter varje användning. Var och en som använder en maskin är ansvarig för att åtgärda brister på den. Kan man själv inte stå för åtgärden skall felet rapporteras till maskinansvarig.