Den lilla blå

vimpel

Information
om
Segel Sällskapet Gäddviken

Avsikten med denna text är att på ett enkelt sätt sammanställa och kommentera ett antal viktiga delar av Sällskapets verksamhet. Behovet av en sådan information har vuxit i takt med att forna tiders auktoritära styre har ersatts av en mer tidsanpassad ton, som är mindre arbetsam för alla inblandade. Möjligen krävs i gengäld något mer av den enskilde i form av initiativ och samarbete. Vi tror att särskilt nya medlemmar här kan finna svaren på eventuella oklarheter, men förhoppningen är att även äldre medlemmar ska ha behållning av valda delar.

1. Historik

Sommaren 1910 ansåg några yngre män, vilka hade sina båtar liggande i Tegelviken, att staden börjat komma för nära. De hade upptäckt ett nytt tillhåll för sig själva och sina båtar, nämligen Gäddviken, eller Svindersviken som den också kallades, och på östra sidan av viken fann de en lämplig plats att bygga några enkla bryggor. På den tiden var viken en grön oas, idyllisk i alla avseenden och så gott som utan all bebyggelse.

Snart föddes tanken att de borde bilda någon slags klubb för att tillvarata sina intressen. Den 11 februari 1911 samlades därför ett tjugotal seglingsintresserade ungdomar, varav flera tillhörde stockholmsklubben Pastorns Gossar (som sedermera bytte namn till Hellas). De ansökte om att få bilda en särskild seglingssektion inom PG, och den 6 april konstituerade de sig som seglarklubb med namnet Seglar-Gänget. Namnet Segel Sällskapet Gäddviken antogs 1916, samma år som det gjordes upp med Danvikens Hospital om att få hyra mark för att anlägga en hamn.

1926 beslöts att några roddbåtar ej längre skulle få tas in i Sällskapet och bensinbristen under 2:a världskriget medförde att motorbåtsgubbarna ledsnade, så motorbåtssektionen dog ut. Sedan dess gäller att endast av medlem ägd segelyacht kan inregistreras i sällskapets eskader.
greenframe
Klubbhamnen flyttades till norra sidan av viken 1927, där strandremsan utvidgades och förbättrades genom medlemmarnas idoga arbete. Det så kallade gamla klubbhuset byggdes 1931-32, och i dess ouppvärmda utrymmen avhölls möten i isande kyla. Den ursprungliga segeltorken, revs omkring 1970 och gav plats för nya klubbhuset, varvid det gamla befordrades till segeltork och snickarbod. De äldre bryggorna, byggda i enlighet med Gäddisstandard, krävde årligt underhåll och behövde ersättas med något mer gediget. Stora Bryggan byggdes 1976, Pontonbryggan 1977 och Mastkransbryggan 1978. 2008 ersattes Stora Bryggan av betongpontoner som kopplades ihop med den äldre Pontonbryggan.

Sommaren 1926 beslöt klubben att hyra Majas Holme i närheten av Getfoten, för att ha något mål vid kappseglingsfria helger. 1929 flyttade de till Kalvholmen, även den innanför Vaxholm, där de huserade till 1932. 1936 arrenderades så Lilla Skratten, i Västra Saxarfjärden, av Kgl. Kustartilleriet. 1948 invigdes där ett nybyggt klubbhus, egentligen en överbyggd dansbana, och 1962 en startpaviljong.

Idag omfattar klubben ca 100 yachter, varav ett 40-tal ligger i hamnen, samt ca 300 mer eller mindre aktiva medlemmar. Hamnen ligger fortfarande vid Svindersvikens norra strand, men arrenderas numera av Nacka kommun, och klubbholmen, Lilla Skratten, hyrs fortfarande av Kronan.
Faglar

2. Målet för verksamheten

Alla regler för verksamheten finns samlade i stadgarna. I de fall uppkomna situationer inte täcks av dessa, eller vid tveksamheter om tolkningen, tillämpas i stället vedertagen praxis i stadgarnas andemening, dvs. på sikt bra för de flesta medlemmarna. Denna skrift ersätter på intet sätt stadgarna, utan utgör endast ett litet komplement.

Den första paragrafen uttrycker målet på följande sätt:

 • Segel Sällskapet Gäddviken är en sammanslutning av personer med intresse för segling.
 • Sällskapet har till ändamål att bevara och utveckla intresset för segling och verka för ett gott sjömanskap hos sina medlemmar.
 • Sällskapet skall driva en klubbhamn med vinter- och sommarplatser för i sällskapet inregistrerade yachter, klubbhus samt en klubbholme.

För att klara detta krävs att medlemmarna är aktiva, dvs. deltar i möten och övriga gemensamma aktiviteter efter bästa förmåga. Tack vara en stor insats från många ideellt arbetande medlemmar har klubben idag värdefulla tillgångar till låga kostnader, och erbjuder också medlemmarna många tillfällen till social gemenskap.

Några tänkvärda ord skrevs av signaturen Ekan för 75-års boken:

En gammal medlem som vuxit in i sin ungdoms Gäddviken. har följt Sällskapet under alla åren och skapat sig en idealbild hur det skall fungera, har ofta svårt att förstå och acceptera de ungas nya idéer, grundade på den nya tidens betingelser. Stadgar måste ändras, arbetsrutiner förnyas, nytt ekonomisystem införas. Allt anpassat efter den tid vi nu lever i. Det är oeftergivliga villkor för att Gäddviken skall bestå och fungera. Förlåt ändå oss gamla att vi opponerar oss i bland. Vi är nog en del konservativa. Tag bort och ändra gärna det som är nödvändigt, men ändra inte det gamla som är fint och bra, bara för ändringens skull, då förlorar Gäddviken lätt sitt ändamål och sin karaktär.

3. Organisation och arbetssätt

Klubben har en styrelse och ett antal funktionärer som väljs direkt på varierande tidsperioder, vanligen 1-2 år:

 • Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnfogde, kappseglingsledare, tillsyningsman för klubbholmen, ledare för juniorverksamheten, klubbmästare och suppleant.
 • Funktionärer är revisorer, kappseglingskommitté, vice hamnfogdar, slipförman, stf slipförman, båtvårdsman, tillsyningsman för hamn och klubbhus, redaktörer för klubbtidning och hemsida, vaktchef, arkivarie och valberedningskommitté.
 • Representanter finns i Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK) och Stockholms Seglarförbund.

Allmänna möten hålls vid tre tillfällen per år, två medlemsmöten och ett årsmöte då bl.a. val av styrelsemedlemmar och funktionärer sker.

Nödvändiga arbeten sker i görligaste mån i egen regi. Utöver de allmänna arbetsdagarna i samband med sjösättning och upptagning kan du därför bli kallad till extra uppställning. Tillsammans med grannklubbarna går vi dessutom vakt på nätterna under seglingssäsongen, dock inte under semesterperioden. Den totala arbetsinsatsen per medlem är i genomsnitt ganska blygsam, mindre än 10 dagar per år inklusive egen sjösättning och upptagning, och arbetsuppgifterna inte heller överdrivet betungande.

Kallelse till allmän eller extra arbetsdag utskickas minst 14 dagar i förväg. Kan du inte själv ställa upp ska du på eget initiativ skaffa arbetsduglig ersättare. Några som helst skäl för att utebli utan att skaffa ersättare accepteras ej. Det brukar halvt på skämt heta att enda godtagbara skäl för att utebli, utan att skaffa ersättare, är deltagande i egen begravning. Femton minuter efter arbetsstart betraktas man följaktligen som avliden och en tyst minut följer, varefter man stryks ur medlemsregistret, båt och tillbehör säljes snabbast möjligt, och styrelsen super upp pengarna. I klartext menas: Att utebli utan att skaffa ersättare kan resultera i varning och pliktavgift. Efter tre varningar har man visat att man inte accepterar det arbetssätt klubben valt, och får då ta konsekvenserna av detta.

4. Verksamheter

Kappsegling

Kappsegling är en av kärnverksamheterna inom SSG. Sällskapet har genom åren varit aktivt inom kappsegling och har haft flera framstående kappseglare på banorna. Kappseglingskommittén arbetar ständigt på att öka kappseglingsintresset. Vi arrangerar årligen en öppen regatta och två interna kappseglingar:

 • Boo fyr – Lilla Skratten
  SegelDistanskappsegling från Ingaröfjärden till klubbholmen, ca 27 nm i slutet av maj.
 • Gäddisregattan
  Öppen kappsegling vid Lilla Skratten i mitten av augusti.
 • Paketkappsegling
  två varv runt Fjäderholmarna med Le Mans-start i slutet av september.

Kappseglingskommittén föreslår år från år vilka datum som seglingarna ska genomföras.

Klubbholme

Sällskapets klubbholme, Lilla Skratten, ligger i västra Saxarfjärden, 018º25’28”, N59º26’30”. Holmen är öppen för medlemmar och deras gäster. På holmen finns klubbhus, bastu, toalett samt en startpaviljong. Klubbhuset på Lilla Skratten är normalt tillgängligt under hela seglingssäsongen.

Klubbmästeri

Vi har två schemalagda fester, dels årsfesten i början av året och dels sillsexan i anslutning till vårstädningen. Spontana partyn förekommer under seglingssäsongen. Störst är chanserna att hamna på ett sådant om du tar för vana att att besöka klubbholmen då och då.

Seglarläger

Sedan 1995 arrangerar Sällskapet ett Seglar- och äventyrsläger för juniorer på klubbholmen. Under veckan efter midsommar ockuperar deltagarna holmen och lär sig segla jolle.

Gäddisvisan

Melodi: Jungfrun på Jungfrusund

I Gäddviken finnes ett seglaregäng
det kallas SSG
Där ingen är herre och ingen är dräng
ty alla kamrater vi e’
En gång i veckan med liv och med lust
med stockar och stenar vi tar oss en dust
En holme har vi nu också fått
där släpper vi lös för gott.

När SSG-ar’n drar ut till sjöss
på böljan glittrande blå
då säger han till alla sorger ajöss
blott glädje känner han då
Om stormen tjuter och viner
om solen strålande skiner
Ja, alltid är han på glatt humör
han är ju en seglarcharmör.

5. Anläggningar

Sällskapet har en del anläggningar som medlemmarna kan utnyttja. Här är en kort beskrivning av dessa.

Batteribod

Ett av skåpen bakom klubbhuset är avsett för förvaring av batterier. Nyckel finns inne i klubbhuset.

Bryggor

Varje båt med vinterplats i SSG har även sommarplats vid våra bryggor. Om du inte tänker nyttja din sommarplats kan du anmäla detta till sekreteraren eller hamnfogdarna. Kompensation utgår om Sällskapet kan hyra ut din plats till en annan medlem.

Färskvatten

Färskvatten finns på hamnplan och på bryggorna, men kopplas in först när tjälen gått ur jorden. Krannyckel kan köpas av kassören.

Klubbhus

Klubbhuset i hamnen är uppvärmt och går att använda som umgängesplats även vintertid. Mat och fika kan också värmas där. Användning som förvarings- eller arbetsplats är inte tillåten. För allas trevnad har vi rökförbud i alla klubbhus.

Klubbnyckel

Alla medlemmar har rätt till en nyckel till klubbhusen i hamnen (ej verkstaden) och på klubbholmen. Varje båtägare med vinterplats i SSG har rätt till en klubbnyckel, som går till klubbhusen, verkstaden och motorboden. Nyckel kan, mot depositionsavgift, kvitteras ut hos kassören. Nyckeln återlämnas om du inte längre är behörig för innehav.

Mastkran

Mastkranen finns tillgänglig för medlemmar under säsongen. Lämna alltid armen infälld efter fullgjort arbete. Under på- och avmastningssäsong ska arbetet vara väl förberett så att tiden vid mastkranen blir så kort som möjligt. Vikter över 150 kg är ej tillåtna. Båtar som ej är inregistrerade i SSG kan, om det ej inverkar på medlemmars användning, få använda mastkranen mot fastställd avgift. Båtar inregistrerade i någon av grannklubbarna i Svindersviken behöver ej erlägga denna avgift.

Motorbod

I motorboden får hjälpmotorer, bränsledunkar och gasoltuber förvaras, om de är märkta med ägarens namn eller välkända bomärke. Batterier får inte förvaras här. Här finns även en länspump för nödsituationer samt åror till Sällskapets bojkar och jolle. En tunna finns uppsatt utanför boden för renkörning av utombordare i färskvatten.

Pressbod

Medlemmar kan disponera pressboden för att förvara väl emballerade presenningar, ljusarmaturer och stöttor under sommaren, om de är märkta med namn. Vintertid kan dynor och segel förvaras här.

Vintertid gäller från höststädningen till bojiläggningen, övrig tid gäller sommartid. Saker som lämnas kvar på övertid anses övergivna och kan komma att övertas av annan medlem, eller slängas.

Skåp

Bland Sällskapets inventarier ingår även ett antal skåp för uthyrning till medlemmarna, dels inneskåp i verkstaden och dels uteskåp på hamnplanen. Kassören har hand om kön till skåpen. I inneskåpen får ej brandfarliga vätskor såsom linolja och terpentin förvaras.

Slip

Sällskapets slip får endast köras av behörig. Slipbasen eller ställföreträdande ställer upp mot ersättning för sliptagning under seglingssäsongen Övriga behöriga är hamnfogde och vice hamnfogde. Slipens kapacitet är 5 ton.

Toalett och avfall

En naturvänlig toalett, som inte är ansluten till avloppsnätet, står i skogsbacken.

Vi delar en soptunna för hushållsavfall och en miljöstation med Finnboda Båtklubb, som står vid parkeringen vid Kvarnholmsvägen. Ingen soptömning vintertid.

Verkstad

I verkstaden, även kallad Gamla klubbhuset finns bordssåg, slipmaskiner, hyvelbänkar, skruvstäd, borrmaskin, mm. Städa när du arbetat här, till och med träspån anses här vara skräp. Bär bort tomma färgburkar, mm. Tänk på att en ansamling av skräp ökar brandrisken. För känsliga lackjobb finns ett avskärmat utrymme, håll det extra rent. Mat eller brännbara vätskor/färg får inte förvaras där. För allas trevnad har vi rökförbud i alla klubbhus.
Natthamn

6. Hamnens verksamhet – Ett år i Gäddis

Nedan följer en kort beskrivning av hur det brukar gå till när man har en yacht i hamnen. Den är ordnad i tidsföljd, så det är bara att pricka av alla moment i tur och ordning. Vanligen ansluter sig nya medlemmar till Sällskapets traditionella verksamhet i samband med höstens båtuppläggning, varför denna får bilda inledningen. Vi har en hamnförordning som alla ska följa: Läs den för att få reda på vad som gäller – inklusive eventuella förändringar!

Vinterplatsanmälan

Medlem som vill ha vinterplats för första gången går in på Sällskapets hemsida, fyller i vinterplatsanmälan och skickar in den. Om du kvalificerat dig för en vinterplats får du meddelande om detta i september. Du kallas då till förberedande upptagning en eller två veckor före torrsättning. Den som inte längre önskar vinterplats avanmäler sitt intresse till hamnfogden minst två månader före torrsättningen.

Avriggning

Vänd Windex-mördaren (= mastkranens arm) bakåt efter avslutad avmastning. I verkstaden förvaras företrädesvis trämaster och -bommar under vintern. Före förberedande upptagning ska dessa master och bommar avriggas och befrias från löpande och stående rigg och fiol, samt märkas med ägarens namn. Det som inte går att plocka bort skyddas med trasor el.dyl för att förhindra skador på andra master och bommar. Rörmaster behandlas på samma sätt, men förvaras utomhus i ett mastställ. Mastkransbryggan får inte belamras med jollar eller annat skrymmande (speciellt gäller detta) under på- och avmastningssäsong.

Förberedande torrsättning

Detta är den första allmänna träffen efter seglingssäsongen. Samtliga båtägare med vinterplats ska vara klara att starta arbetet kl. 9:00. Återkommande arbeten är röjning av hamnplan och underhåll av utrustning.

pallblockVid detta tillfälle så kontrolleras pallning och stöttning för yachter som har fått vinterplats för första gången. Se “Anvisning för pallning och stöttning av yachter”. Pallblock ska ha dimensioner enligt figuren, och för- och akterbockar ska vara tillräckligt stabila för att stå upp utan stöd av båten. Extra stöttor mellan bockarna är obligatoriskt!

Torrsättning

Upptagning sker första helgen i oktober med start klockan 09:00 båda dagarna. Du hittar din uppläggningsplats på uppsatta listor som visar numret på din plats, och påmålade nummer och märken på rälsen. Före upptagningen ska du se till att Din yacht är märkt för slipvagnen och att pallblock och stöttor finns tillgängliga vid uppläggningsplatsen. Du kommer att tillhöra ett arbetslag och bli tilldelad en arbetsuppgift som Du skall ha under torrsättningen. Se även “Rutiner vid torrsättning” i »hamnpärmen.

Ett speciellt arbetslag drar upp bojstenarna under dagen.

Yachten kan täckas vid ett senare tillfälle, dock före höststädningen. Under vintern är det viktigt att du regelbundet kontrollerar täckning och stöttor. För din egen skull är det bra att sätta upp namn och telefonnummer synligt på den bock som är lättast att se, så att dina klubbkamrater kan nå dig då din båt ramlar, brinner, el. dyl. Tamparna får inte lämnas kvar på bryggan över vintern eftersom bryggan kan skadas under isvintrar.

Höststädning

I samband med att alla yachter är täckta så kallas till höststädning, vanligen en söndag i november. Allting som inte ligger under täckningarna kan komma att slängas en sådan dag.

Extra arbetsdagar

Vintertid umgås vi under så kallade extra arbetsdagar. Inbjudan utskickas minst 14 dagar i förväg. Det finns alltid saker som skall göras i sällskapet, underhåll och förbättringar.

Vårrustning

Eluttag för jordade sladdar finns på stolpar längs bergssidan. Elsladdar får endast vara inkopplade när arbete pågår. Dispens kan vid behov ges av hamnfogdarna. Se till att det finns väderbeständiga markeringar för slipvagnens stöttor på båtens brädgång/skarndäck närmast vändskivan, så att båten kommer i rätt läge vid nästa uppdragning. (Det sitter en stötta rakt över var räl.)

Bojar

Din bojutrustning ska inspekteras före bojiläggningen som brukar vara i mitten av april, en vecka innan sjösättningen. Kättingens godstjocklek ska vara minst 6 mm. Längden bör vara mellan 3 och 4 m beroende på plats, kontrollera vid behov med dina blivande grannar. Utrustningen ska vara tydligt märkt med ditt eller båtens namn.

På söndagen en vecka före första sjösättning sjösätts bojarna. Du ska se till att din bojutrustning är utburen på bryggan till denna dag och själv finnas till hands för att hjälpa till med bojutläggningen eller annat underhållsarbete.

Sjösättning

Sjösättning sker sista helgen i april. Det ska vara städat under båten innan arbetet börjar klockan 10:00. Se till att det finns för- och aktertampar på yachten för att kunna spänna upp den mot slipvagnen under transporten. Se även “Rutiner vid sjösättning”.

Medlem som önskar ligga kvar med sin yacht på land efter ordinarie sjösättning kan få tillstånd till det, efter framställning till styrelsen med angivande av skäl.

Sjösättningen avslutas traditionellt med sjösättningsfest. Ta med mat, dryck och ett gott humör.

Vårstädning

Två kvällar veckorna efter sjösättning samlas alla båtägare en sista gång före seglingssäsongen för att snygga till på hamnplanen, samt utföra reparations- och underhållsarbeten. På den sista av kvällarna inträffar en annan av vårens höjdpunkter: Då bjuder klubben sig själv på sillsexa. Det enda du behöver ta med är ett glatt humör och några öl.

Påriggning

Endast segelyachter får inregistreras i Sällskapet. För att visa att du verkligen har en segelyacht, ska du rigga på före midsommarafton. Standert är obligatorisk för yachter som har Gäddviken som hemmahamn och föres på stortoppen eller överst på styrbordssidan. Dessa standertar säljs av kassören

Bryggor

Bryggorna får inte användas som arbets- eller uppläggningsplats. Vid förtöjning i hamnen måste du ha minst två fendrar på var sida, samt dubbla för- och aktertampar för att förhindra skador på grannbåtarna.

Nattvakt

I samband med sjösättningen sätts det upp en lista som visar vilka veckor som SSG-medlemmar skall gå nattvakt. Passa på att skriv in Ditt namn på en tid som passar Dig.

7. Avslutning

Härmed avslutar vi formaliteterna och önskar alla nytillkomna välkomna i sällskapet. Fortsätt gärna klubblivet under sommaren genom att delta i kappseglingar och besöka vår klubbholme. Tycker du att SSG verkar trevligt, så berätta det för likasinnade som du träffar på i vikarna.
seglare
Slutligen önskar vi alla medlemmar en trevlig seglingssommar.

Telefon till klubbhuset: 08/644 01 38
Postgiro: 52540 – 2
Postadress: Box 15 189, 104 65 Stockholm.

Illustrationer Tore Palm

baksidan


Ver. November 2015