Förordning rörande allmänt arbete

Segel Sällskapet Gäddviken
Rev. dec. 2023

§1 Kallelse till allmänt arbete på sällskapets hamnområde och på klubbholmen skall tillställas medlem senast 14 dagar före arbetsdagen. Detta sker normalt med e-post eller post, i undantagsfall på annat sätt.

§2 För förberedande torrsättning, vinteruppläggning, höststädning, bojiläggning, sjösättning och vårstädning utgår ingen särskild kallelse, dag och tid för dessa arbeten anges i kalendariet på sällskapets hemsida och som bilaga i Gäddviket.

§3 Yachtägare som har sommarplats i sällskapets hamn är skyldig att gå nattvakt enligt av vaktchef upprättad vaktlista, se Vaktinstruktion. Yachtägare över 80 år behöver inte gå nattvakt. Det går att själv välja vaktnatt fram till ett datum som bestäms av vaktchefen, de som inte anmält sig före detta datum tilldelas en nattvakt.

§4 Om yachten säljs medan den ligger på land kvarstår arbetsplikten till och med sjösättningen eller tills den nye ägaren blivit invald i klubben, inregistrerat båten samt undertecknat förbindelsen i Vinterplatsanmälan.

§5 Vid allmänna arbeten enligt §2 ska alla medlemmar som tilldelats vinterplats delta. Om medlem inte själv kan delta ska en arbetsför reserv träda i dennes ställe som är medveten om sitt ansvar för yachten. Vid extra torrsättning eller sjösättning skall yachtägaren ställa ett, enligt hamnfogdens bedömande, tillräckligt antal arbetsföra medhjälpare till förfogande.

§6 Medlem som deltar i allmänt arbete ska var omklädd och klar att börja arbetet på utsatt tid. Allt arbete på egen yacht och eget materiel är förbjudet så länge allmänt arbete pågår.

§7 Medlem som senast 24 timmar innan arbetspasset fått tillstånd av ansvarig arbetsledare att utebli från allmänt arbete kompenserar normalt frånvaron med dubbla arbetspass. Medlem, som av okänd anledning uteblir utan att ställa ersättare till förfogande tilldelas varning. Med en andra varning tilldelas medlemmen även en pliktavgift med av årsmötet fastställt belopp. En varning stryks normalt efter tre år.

§8 Frånvaro del av dag utan tillstånd kan resultera i varning samt pliktavgift i proportion till hel dags frånvaro, alternativt extra arbete. Hamnfogden / Tillsyningsmannen för Holmen avgör kompensationens form.

§9 Medlem har rätt att skriftligen överklaga en påföljd genom att ange skälen för försummelsen. Styrelsen har därefter möjlighet att häva påföljden.

§10 Allt allmänt arbete sker på respektive yachtägares egen risk, vilket även omfattar ersättare och medhjälpare. Sällskapet ikläder sig inget som helst ansvar för inträffade person- eller materielskador.

§11 Arbete inom någon annan av SSGs verksamheter kan kvittas mot arbetsdag i hamnen. Som annan verksamhet räknas Klubbholmen, Kappsegling, Juniorverksamhet, styrelse- eller funktionärsuppdrag samt arbetsdag på Härsö.