Arkiv för kategori Medlemsinfo

Ge nytt blod till SSG

Inlagt lördag, 18 november, 2017

 
På årsmötet i februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-års jubiléet. Då väljs ordförande, kassör, holmfogde, juniorledare och suppleant, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom blir det fyllnadsval av Hamnfogde och Klubbmästare! Den som känner sig manad, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

»Valberedarna

SSG Årsmöte 2018

Inlagt fredag, 17 november, 2017

KallelseDu kallas härmed till årsmöte 2018
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 Februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
  Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

Föreslagna stadgeändringar

§6 som reglerar våra avgifter uppdaterades inte när årsmötet flyttades från november till februari, vilket innebär att de avgifter som bestäms av årsmötet träder i kraft ett år senare. Dessutom kvarstår ett fast datum när avgifter ska erläggas. Följande förändringar föreslås:

§ 6. Avgifter
Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 november. ersätts med Årliga avgifter skall erläggas i förskott.

Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: kommande behöver ersättas med innevarande på två ställen.

Frågor

Medlemsmöten
Våra medlemsmöten är inte speciellt välbesökta. Dessutom saknas ett forum där medlemmarna kan väcka och diskutera frågor. Styrelsen föreslår därför att medlemsmötenas inriktning förändras:

 1. Årsmöte = beslutande möte
 2. Vårmöte = hamnmöte, där hamnens verksamhet diskuteras och planeras
 3. Höstmöte = klubbmöte, där klubbens verksamheter diskuteras och planeras

Fonder
Sällskapets verksamheter är huvudsakligen knutna till hamnen och holmen. Enligt likställighetsprincipen får medlemmar inte missgynnas, varför hamnens verksamhet bekostas av dem som nyttjar den, utan stöd från övriga medlemmar. Hamnen lämnar årligen 10% av omsättningen till övrig klubbverksamhet. Hamnfonden behålls.

De största investeringarna som görs av holmen, kappsegling och seglarlägret är knutna till holmen, exempelvis bryggor. En gemensam investeringsfond innebär en större kapacitet för investeringar för samtliga verksamheter. Styrelsen ska se till att långtidsplanen tillfredsställer de olika verksamheterna så väl som möjligt. Hamnfonden kan använda som en buffert för att göra investeringar tidigare, utan att det kostar mer.

 • Investeringsfonden används till alla investeringar som inte är knutna till hamnen, dvs fonden delas av Lilla Skratten, seglarlägret, kappsegling och klubbmästeriet. Styrelsen samordnar en långtidsbudget för hela verksamheten. I angelägna fall kan pengar lånas från hamnfonden, med en amorteringsplan.
 • L:a Skrattens fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägrets fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägret lämnar idag 5.000:- per år i bidrag till klubben. Bidraget avslutas och hela överskottet av verksamheten går till investeringsfonden.
 • Nuttens miljöfond används i sin helhet som grundplåt för ett multrum för toaletter och köksavfall på Lilla Skratten, vilket sannolikt kommer att krävas av miljömyndigheterna i framtiden. Fonden avslutas därmed.

NFBK

Inlagt torsdag, 16 november, 2017

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet var att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet, för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Det har kommit in ca 1400 svar på enkäten, vilket motsvarar ca 65% av de 2162 båtarna som är registrerade i NFBK.

» Båtparken i Nacka – resultat och presentation

» Resutatet för Gäddis.

Riddarfjärdsregattan

Inlagt tisdag, 8 augusti, 2017

Nu är det dags!

Den 3 och 4 september seglas GYS Riddarfjärdsregatta på Riddarfjärden igen!
 
» Läs här!
 

Kallelse till medlemsmöte

Inlagt måndag, 31 juli, 2017

Kallelse till medlemsmöte hösten 2017

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
  1. Fyllnadsval av hamnfogde
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Yachtmatrikeln

Inlagt tisdag, 20 juni, 2017


 
Yachtmatrikeln finns i fortsättningen under den lösenordsskyddade sidan
/ Hamnen / För medlemmar.
Härmed kan den hållas bättre uppdaterad.

Skicka gärna kompletteringar till webredaktören!

NFBK-enkät

Inlagt måndag, 12 juni, 2017

Enkäten är stängd och »här finns resutatet för Gäddis.

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet är att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Undersökningen är helt anonym. Varje medlem bör fylla i uppgifter om sin egen båt senast den 30 maj 2017.

Du som har en yacht i SSGs hamn kan använda den här länken till enkäten.

Årets veteranbåt

Inlagt lördag, 3 juni, 2017


Skärgårdsmässans pris till årets veteranbåt 2017 gick till Tor Hedvall med Sk55 Ninni!

Midsommar på Härsö

Inlagt torsdag, 25 maj, 2017

NFBK firar midsommar på Härsö som vanligt.

Midsommarstången kläs och det blir dans, musik och spel. Vem blir årets hästskomästare? Vi hoppas att trätrallen och det stora partytältet kommer på plats, då kan vi trots lite regn ändå fira midsommar bara vindarna är rätt.

Som vanligt är firandet väderberoende men information om detta kommer att finnas på www.nfbk.se och så kan ni själva hålla koll på vädret naturligtvis. Blir det vindar från den nordliga kvadranten är dessvärre Härsö inte det bästa stället att ligga på.

Teddy Jansson och Härsögruppen hälsar alla hjärtligt välkomna.

E-mail-adresser

Inlagt söndag, 14 maj, 2017


Enligt stadgarna ska kallelse till möte sändas med post eller e-mail till medlemmarna senast 10 dagar före mötet. Det åligger varje medlem att informera kassören om sin e-mail-adress – eller att sådan saknas varvid papperskopia skickas.

» Här lämnar du din e-mail-adress!

OBS: Vi skapar en maillista på det här sättet!
De som redan har lämnat sin adress på annat sätt behöver göra
det en gång till här, för att komma med i listan för utskick!
SvenskaSjo_banner928x240