Hamnförordning

Segel Sällskapet Gäddviken
September 2019

§ 1 Anläggningar

SSGs hamnanläggning är avsedd för i SSG inregistrerad samt försäkrad segelyacht med erhållen vinter- och/eller sommarplats.

Upptagningsanordning och bryggor begränsar segelyachternas dimensioner enligt följande:
• Bredden får ej vara större än 2.85 meter.
• Deplacementet får ej vara större än 5 ton.
• Båtar med en köl kortare än 1,0 meter eller ett djupgående större än 1,75 meter kan inte torrsättas. Skrov och köl skall vara dimensionerade och utformade så att upptagning och sjösättning kan ske utan uppenbar risk för personsäkerhet. Tveksamma båtar skall provdras innan beslut fattas om de kan godkännas.

Klubbhuset är avsett såsom samlings- och måltidsplats för medlemmar och gäster. I klubbhuset får inte förvaras arbetsmateriel, personliga tillhörigheter, arbetskläder eller dylikt utan styrelsens eller tillsyningsmans medgivande.

Verkstaden får inte användas som förvaringsplats och ska lämnas väl städad efter avslutat arbete, även privata maskiner ska ställas undan. Tillfälligt undantag kan beviljas av hamnfogden. Allmänna maskiner får endast användas av medlem som fått instruktion hur de ska hanteras – detta gäller plan- och rikthyvel, klyv- och gersåg, bandsåg, samt band-, grov- och våtslipmaskin. Endast maskinansvarig och den som maskinansvarig har utsett får vara instruktör. Sällskapet har inget ansvar för eventuella personskador. Det är tillåtet att förvara rullade segel längst in på loftet samt ovanpå medlemsskåpen. Seglen/segelpåsarna skall vara tydligt märkta. Långtidsförvaring av uttjänta segel är inte tillåten. I de medlemsskåp som inryms här får ej förvaras brandfarligt material, utombordsmotorer eller mat av något slag.

I motorboden får hjälpmotorer, bränsledunkar och gasoltuber förvaras, om de är märkta med ägarens namn eller välkända bomärke. Batterier får inte förvaras här.

Batterier får förvaras i batteriboden, nyckel hänger i klubbhuset.

Alla medlemmar har tillträde till klubbhus i hamnen och på klubbholmen, endast medlem som har yacht med vinterplats i hamnen har tillträde till motorbod och verkstad. Nyckel kvitteras ut från kassören mot fastställd deposition. Nyckel för vilken behörighet saknas skall återlämnas till kassören, den får ej överlåtas.

Presenningar får förvaras i presenningsboden under sommaren men ska vara utplockade innan höststäddagen. Segel och dynor får förvaras i presenningsboden efter höststäddagen till helgen före första sjösättning.

Sällskapets bryggor får ej utan styrelsens medgivande användas som förvaringsplats.

Rundhult får förvaras i sällskapets mastställ under förutsättning att de är befriade från rigg, spridare och fiol, samt att beslag som inte kan avlägsnas är skyddade med trasor eller dylikt.

Medlem har ej rätt att utan styrelsens medgivande uppföra egen byggnad, verktygsskåp eller dylikt på hamnplanen.

Slipspelet får endast köras av behörig person. Behörig person är nuvarande och f.d. slipförman samt nuvarande och f.d. hamnfogde, förutsatt att denne är väl förtrogen med hanteringen. Segelyacht får, mot fastställd avgift och efter hänvändelse till slipförmannen, upphalas på sällskapets slip.

Mastkranen får inte belastas med vikter över 150 kg. Segelyacht som ej tillhör sällskapets eskader får använda mastkranen om detta sker utan olägenhet för medlemmarna.

Medlem får ej förtöja sin yacht i sällskapets hamn, lägga upp den på hamnplan eller sjösätta densamma, om inte alla avgifter är erlagda till sällskapet samt att kopia av giltigt försäkringsbevis inlämnats till sällskapet.

§ 2 Vinterplats

Med vinterplats menas plats på SSGs hamnplan. Bryggplats vintertid i SSGs hamn beviljas endast undantagsvis för en vinter av hamnfogden.

Ansökan om vinterplats i hamnen skall göras före den 1:a september på fastställd blankett. Efter erhållen vinterplats behövs normalt ingen förnyad ansökan inför följande upptagningar, plats för yacht debiteras tills den slutligen sägs upp till styrelsen senast två månader före upptagning. Medlem som inte fullgör sina skyldigheter enligt sällskapets stadgar, hamnens förordningar och mötesbeslut kan tilldelas varning och föreläggas att inkomma med förnyad vinterplatsanmälan inför följande uppläggning och riskerar därmed att inte erhålla vinterplats.

Vinterplats i sällskapets hamn bereds för yachter i sällskapets eskader enligt hamnfogdens bedömande, med hänsyn tagen till bl.a yachtens storlek och utformning. Yachtens täckning skall medge passage för och akter om täckningen. Täckningens längd kan därutöver begränsas av hamnfogden beroende på yachtens placering på hamnplan. Täckning får vara högst 80 cm bredare än yachtens bredd. Önskas bredare täckning debiteras den extra arean enligt gällande taxa.

Medlem som har sin yacht upplagd i sällskapets hamn är skyldig att

  • hålla den försäkrad så att hanteringsskador och skador som drabbar andra medlemmar eller sällskapet täcks. Medlem ansvarar för att kopia av gällande försäkringsbrev finns i pärm i klubbhuset.
  • avlägsna explosiva föremål som gasoltuber och lösa bränsledunkar. Fasta bensintankar ska vara tömda eller fyllda.
  • utöva tillsyn i sådan omfattning att skador på egen eller annans yacht och att olägenhet för annan medlem eller sällskapet förebyggs.
  • täcka den väl för vinterhalvåret innan höststäddagen och är skyldig att före sjösättningen noga städa under sin yacht. Materiel som förvaras i slänten ska vara borttaget innan höststäddagen.

Om yachten säljs medan den ligger på land kvarstår skyldigheterna till och med sjösättningen eller tills den nye ägaren blivit invald i sällskapet, inregistrerat yachten samt undertecknat förbindelsen i Vinterplatsanmälan.

Yachten ska vid torrsättning vara försedd med väderbeständig märkning för slipvagnens stöttor.

För- och akterbockar ska vara tillräckligt stabila för att hålla yachten och kunna stå för sig själva. Se Anvisning för pallning och stöttning. Torrsättningsdagen ska pallblock och bockar finnas på plats innan arbetets början.

Anslutning till sällskapets el- och vattennät är tillåten endast för medlem som befinner sig i hamnen. Dispens kan erhållas av hamnfogden.

Medlem, som önskar ligga kvar med sin yacht på land efter sista ordinarie sjösättning kan få tillstånd härtill efter framställning till styrelsen med angivande av skäl.

§ 3 Sommarplats

Varje yacht med vinterplats i SSG tilldelas även en bryggplats följande sommar. Medlem som köpt en yacht med vinterplats får även överta dess bryggplats följande sommar.

Medlem i sällskapet som inte haft vinterplats i SSG kan i mån av plats hyra en bryggplats under sommaren för en segelyacht som tillhör sällskapets eskader.

Segelyacht, som tillhör annat sällskaps eskader får, i mån av plats, tillfälligt gästa hamnen efter överenskommelse med hamnfogden. De första tre dygnen är avgiftsfria. Detta gäller även för segelyachter som tillhör sällskapets eskader men ej innehar sommarplats i sällskapet.

Den som har sin yacht förtöjd i sällskapets hamn är skyldig att

  • utöva tillsyn i sådan omfattning att skador på egen eller annans yacht och att olägenhet för annan yachtägare eller sällskapet förebyggs.
  • hålla yachten försäkrad så att skador som drabbar andra yachtägare eller sällskapet täcks. Kopia av giltigt försäkringsbevis inlämnas till sällskapet.
  • hålla yachten försedd med tillförlitliga fjädrande förtöjningar till bryggan, dubbla bojlinor om så är möjligt samt erforderligt antal fendertar, minst två på varje sida. Förtöjningar får inte lämnas kvar på bryggan över vintern

Bojutrustningen inspekteras under våren, bojen ska ha en lyftkraft på minst 30kg och får ej vara gjord av frigolit, kättingen ska hålla en godstjocklek över 6mm, boj-ten och bojstens-ten över 8 mm. Utrustningen ska vara beständigt märkt med yachtens eller ägarens namn.

Yacht som utnyttjar bryggplats ska vara påriggad före midsommar.

Yacht, för vilken disponeras sommarplats i sällskapets hamn, får ej användas för regelmässig uthyrning. Sällskapets styrelse kan dock medge dispens för uthyrning för icke kommersiell verksamhet om detta anses främja sällskapets syften enligt stadgarna.