SSG-bron

Bron planerar man att bygga i stål eller en kombination av stål och betong. Den går i en svag kurva över Svindersviken med en spännvidd på 140 meter. Brons stöd står på land och den spänner högt över Svindersviken. Den fria seglingshöjden under bron blir minst 19 meter. Större fartyg och fartyg med höga master kommer inte att kunna komma in i Svindersviken i och med planförslaget. Bron har dock en sådan höjd att de flesta fritidsbåtar ska kunna angöra Svindersviken.

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft:

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 2013-04-10

Mark- och miljööverdomstolen upphäver punkt 1 i mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges i Nacka kommuns beslut den 23 maj 2011, § 141, att anta detaljplanen för del av Y m.fl. i Nacka kommun.

Inbjudan till första spadtaget

Tid: 22 maj klockan 10.00-11.40

Kommentering avstängd.