1

Kallelse till årsmöte

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2023 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 9 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
  Föreslagen stadgeändring, se nedan
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning 2022

»Balansrapport 2022-12-31
»Resultatrapport 2022-12-31

9. Styrelsens förslag till budget 2023

Balansräkning Ingående Perioden Utgående
Fritt kapital 34 114 -22 930 11 184
Klubbfond 113 244 0 113 244
Hamnfond 171 661 0 171 661
Nuttens miljöfond 11 896 -11 896 (1) 0
Förutbetalda avg. och skulder 270 478 (2) 0 270 478
Tillgångar 601 393 -34 826 566 567
 
Resultaträkning Intäkter Utgifter Resultat
Klubbgemensamt 119 170 88 000 31 170
Hamnen 111 000 100 000 11 000 (3)
Holmen 30 000 (4) 101 896 -71 896
Juniorverksamhet 91 000 91 000 0
Kappsegling 32 900 38 000 -5 100
Årets resultat 384 070 418 896 -34 826
1. Vindkraftverk på Skratten.
2. Förskottsbetalning av avgifter + nyckeldepositioner.
3. Hamnens bidrag till klubbverksamheten.
4. Resterande RF-bidrag.

»Hela resultatbudgeten

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén mandat till 2024
Vice Ordförande Thomas Borg omval
Sekreterare Johanna Josefsson nyval
Kassör Yvonne Fergell mandat till 2024
Suppleant Charlotta Hermansson fyllnadsval
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Victor Chan tillförordnad 1 år
Holmfogde Inga-Lill Bruno mandat till 2024
Kappseglingsledare Svante Söderlind omval
Juniorledare Tove Söderlind mandat till 2024
Klubbmästare Gunnar Lindstrand omval

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Robin Böckman mandat till 2024
Slipförman Patrik Stenberg omval 1 år
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval 1 år
omval 1 år
Tillsyningsman Hamnen Stene Bruno omval 1 år
Biträdande Tillsyningsman Holmen Stene Bruno omval 1 år
Båtvårdsman Björn Bruno omval 1 år
Revisorer Mikael Salomonsson
Lars Kjellberg
omval 1 år
nyval 1 år
Revisorssuppleant Mårten Nettelblad nyval 1 år
Repr NFBK Bosse Willén mandat till 2024
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind omval 2 år
Webbredaktör Bosse Willén omval 1 år
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno omval 1 år
Vaktchef Thomas Borg omval 2 år
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2027
Valberedning Lars-Anders Johansson
Sofia Broomé
Andrejs Ljunggren
omval 1 år
 
nyval
nyval

13. Föreslagen stadgeändring

§ 13 Övriga funktionärer och deras åligganden
Nuvarande skrivning:

Mom.7 Tillsyningsmannen för sällskapets arbetsbåtar och segelbåtar åligger:
• att utöva allmän tillsyn och ansvara för att båtarna tas upp, vintertäcks, rustas och sjösätts i behörig ordning,
• att inom given budgetram låta anskaffa färg och annan materiel som han bedömer behövs för båtarna,
• att hos hamnfogde begära hjälp med ovannämnda arbeten, vilka räknas som allmänt arbete enligt “Förordning rörande allmänt arbete”.

För att kunna skriva en utförlig arbetsbeskrivning föreslår vi att §13 mom.7 enligt ovan ges en övergripande formulering med detaljer reglerade i en separat förordning:

Mom.7 Båtvårdsmannen ansvarar för att de arbetsbåtar och segelbåtar som används i sällskapets verksamheter sköts och brukas i enlighet med dokumentet “Förordning rörande Sällskapets båtar”.
Historiken

Jag har just varit på er hemsida och läst den föredömliga historiken. Vill ge beröm till er som inte glömmer historien i sällskapet och presenterar den så fint på hemsidan. Väldigt intressant!
Eva Berglund-Thörnblom
Intendent Samlingsenheten Sjöhistoriska museet
Ny hemsida

Hemsidan har utsatts för ett synnerligen illvilligt angrepp

(PHP 7.4 är uppdaterat till PHP 8.0)

För att undvika en generalkrasch så är Temat och flera tillägg utbytta.

Detta innebär att en mängd sidor har fått en mindre rolig formatering, eller åtminstone annorlunda. Hör av dig om något inte fungerar eller om det är någon speciell sida som gör extra ont i själen.
Snoy

Ö6:an Snoy är såld.

Kravellbyggd i furu. Galvade spant.
Löa 9,2 meter
Bredd 2,2 meter
Djupgående 1,4 meter
Deplacementet uppskattat efter ritning och bör vara i trakterna runt 3,2 ton med en kölvikt (järn) på 1,4 ton.

Snoy är i min mening i grund och botten en vacker båt. För att inte hennes skick ska hamna i en negativ spiral i att-göra-listan årligen fylls på måste jag nu söka en annan ägare till båten. Efter många kvällars betänkande är slutsatsen att livspusslet inte går jämnt ut.

Skicket är ok, men det finns att göra. Tidigare renoveringar gällande botten hör dock inte dit men diverse smålagningar men även längre projekt
kan initieras helst redan i år.

För- resp. Storsegel i dugligt skick
Ankare, 7,5 kilo
Utombordare 4-takt
Dränkpump
El för landström/laddning
El-central samt stereo
Gasolkök finns men har inte använt det själv.

Andrejs
Johan

Medlemmen i SSG Johan Lundevall Stenberg lämnade oss efter en lång tids sjukdom den 24 oktober 2022. Johan blev 16 år gammal och var nere i hamnen ganska mycket när han var yngre och jag orkade få ner och upp honom i rullstolen. Sista gången Johan var på besök var i somras. Johan hann även besöka Lilla Skratten med SK30 Ellen III vilket han uppskattade.

Nu seglar Johan vidare på smult vatten och blanka isar.

Pappa
Patrik Stenberg
Visst blir det pubafton!

… det står ju i kalendern. Står det i kalender är det stor sannolikhet att du får sällskap av Lasse Salomonsson, det är sen gammalt. Förhoppningsvis blir vi många fler.

Giulio och Henrik kommer och berättar om Gotland runt

som seglades i somras på Giulios Omega 42:a, Aniara. Har vi tur blir det bildspel.

Sedvanlig servering av klubbmästeriets kapellmästare, Gunnar Lindstrand med ackompanjemang.

Klockan 18.00 ses vi i klubbhuset, eller hur! Seminariet börjar klockan 19!

Välkomna, Henrik
Inbjudan till medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte hösten 2022

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv kommer att serveras, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 15 september kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Diskussion om klubbens verksamheter!
 7. Rapporter och skrivelser
 8. Övriga frågor
 9. Avslutning
Kallelse

Välkomna!
Gäddis barnkammare


Kallelse till Medlemsmöte

Kallelse till medlemsmöte våren 2022

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter. Dessutom ska vi ta ställning till en stadgeförändring, för andra gången.

Korv kommer att serveras, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 7 april kl 19:00
Plats: Videomöte eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Förslag till stadgeändring, se nedan
 7. Medlemsärenden
 8. Diskussion om klubbens verksamheter!
 9. Rapporter och skrivelser
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning
Kallelse

Föreslagen stadgeändring
Efter nyval av ordförande eller kassör behöver klubben hålla ett konstituerande möte för att utse dessa som ”firmatecknare”. Kopia av detta protokoll ska sedan skickas till dem det berör. Som en förenkling föreslår vi följande tillägg i stadgarna:

§11 Firman tecknas av Ordföranden och Kassören, var och en för sig. I händelse av jäv ersätter vice Ordföranden.

Detta blir andra omröstningen för denna stadgeändring.

Välkomna!
Studiebesök

Annell Båtbyggeri AB

Onsdag 23:e februari kl. 18:00
Älvsbyvägen 26, 139 52 Värmdö

Ingen begränsning av antalet deltagare: Anmäl dig ändå till Janne Jäberg eller till ✉ infoatgaddviken.se

Vi kan en sak: Träbåtar

Annell Båtbyggeri består av fem hängivna båtbyggare och båtsnickare. Anders Annell är ledare och båtbyggeriets grundare. Vårt båtsnickeri finns sedan starten 1995 på Värmdö utanför Stockholm, där vi arbetar med det vi älskar – renovera, bygga och underhålla båtar av trä.

Vi har specialistkompetens inom traditionella hantverksmetoder, och utvecklar nya tekniker inom båtbyggeri. När vi arbetar är det väsentligt med omsorg. Både om kvalitet i utförande och materialval, och att det ska bli vackert. I våra renoveringar håller vi oss gärna till de metoder som båten byggts med. Vår åsikt är att så kallade moderna metoder med för mycket limning förstör båtarna och skapar stora kostnader på sikt.

Vi har ett klimatkontrollerat båtsnickeri där vi kan ta in båtar upp till 24 meters längd, och kan ställa in temperatur och fuktighet efter båt och behov. Här ligger den gamla Gäddisbåten Aziza, X:et, Regina, Tournesol (bilden) m.fl.