Blånäsorna

Plan för en Veteran- / Blånäseklubb att komma igång

 1. Interimsförslag veterangruppens namn
  Blånäsorna, att fastställas vid första konstituerande möte.

 2. Inventera beståndet av blivande veteraner enl. 2 alternativ
  a. 25-årigt eller 30-årigt medlemsskap med inreg. segelbåt.
  b. 25-årigt eller 30-årigt medlemsskap men nu utan segelbåt.
  Damerna skall ingå i inventeringen. Andra kriterier behövs ej. Namnlista upprättas med angivande av ovanstående uppgifter av sällskapets sekreterare-kassör (?) som grund för preliminärt antal veteraner.

 3. Inventeringen
  torde komma att utvisa att veteraner med och utan inreg. segelbåt är stora antal – tänk på befolknings- och pensionärspyramiden – kanske fler än gissningsvis 20% nedan p.4.

 4. Förslag till preliminärt antal veteraner
  11 st (med inreg segelbåt) = aktiva
  4 st (utan inreg segelbåt) = passiva
  Summa 15 veteraner, gissningsvis = ca 18% av sällskapets herrar, damerna oräknade.
  Antalet veteraner bör inte bliva för stort. En viss mystik och exklusivitet skall omsväva Blånäsorna, vilket ökar respekten och begärligheten för upptagande i gruppen.

 5. Blånäsorna får inte bli ”en styrelse i Sällskapets styrelse”, ej heller ”en stat i staten”.
 6. Interimsstyrelse
  En sjävvald interimsstyrelse på en aktiv och en passiv veteran fastställer ett preliminärt antal veteraner (15st) enl. p.4.

 7. Inval av veteraner
  kan därefter följa 2 vägar, minst:

   a. Interimsstyrelsen anmodar vid muntlig kontakt-information ”solklara” och /eller självklara aktiva och passiva veteraner att söka inträde. ”Nånstans” med ”några” måste ruljangsen börja.

   b. Om inte det preliminära antalet veteraner enl. p.4 uppfylls, avbryter interimsstyrelsen sitt sökande. Detta är föga troligt. Antalskomplettering utförs enl. mötet p.8.

 8. Första konstituerande möte
  I det föregående av denna skrivelse har ett praktiskt och kronologiskt skeende försökt iakttagas för vägen mot veteranklubbens bildande.
  De två interimsledamöterna sammankallar de 15(?) anmodade till första konstituerande möte. Den aktiva (se p.4) leder mötet.

  1. föreslås vara godkännande av de närvarande såsom medlemmar i veterangruppen.
   Härvid föreligger i tillvägagångssättet onekligen en viss grad av självsvåld, men mot varandra medlemmarna emellan – alla godkänner alla.

  2. Veterangruppens namn Blånäsorna fastställs.
   Kännetecken på egen segelbåt: förslagsvis 2 st. cm-breda svenskblå tejpar runt om
   och mitt på rorkulten. På rattar märks lämplig eker. Knap olämplig, nöts, syns icke.

  3. Damerna inväljas eller icke?
   Kanske vill de bilda egen grupp! Asta Schuman och min f.d. hustru försökte få igång
   något som skulle kallas sig Rödstrumporna. Resultat okänt.

  4. Beslutas bör att all byråkrati och pappersexercis, protokoll, m.m. bannlyses.
   En styrande hövding – i övrigt ingen styrelse – behövs, förslagsvis ur aktiva delen av
   veterangruppen. Väljes på 2-årsperioder och är sammankallande.

  5. Festmöte
   Föreslås veteran-festmöte med lämplig utspisning jämna år. Under ojämna år hålles möte för organisationsfrågor, nya medlemmar samt olika ärenden.

  6. Ändamål
   Veteransamvaro, stöd och hjälp åt Sällskapet och dess enskilda individer, särskilt åt
   noviser och ungdom.

  7. Inval av nya medlemmar
   Fastställt medlemsantal skall vara konstant. Endast medlemsutträde ur sällskapet och
   frånfälle bereder plats för ny medlem, såvida icke annat beslutas som t.ex. ökning av
   konstanta medlemsantalet.
   Om kandidat anmäles kan inval ske genom öppen omröstning.
   Sluten omröstning är alltid känsligt. Nackdelen med denna metod …

Vid lite efterforskning hemma om tidigare Blånäsor har jag kommit fram till att jag inte fick vara med! …

/Charlie