1

Kallelse

Kallelse till medlemsmöte våren 2022

Det här mötet ägnas främst åt att diskutera klubbens verksamheter. Alla medlemmar uppmanas att väcka frågor och vädra åsikter.

Korv&öl kommer att säljas, för att undvika hungrande medlemmar!

Tid: Torsdagen den 13 april kl 19:00
Plats: Videomöte (Skype) eller i Klubbhuset

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Förslag till stadgeändring, se nedan
 7. Medlemsärenden
 8. Diskussion om klubbens verksamheter
  • Diskussion: Elkraft på Skratten
  • Diskussion: Allmännt arbete i hamnen. Samtliga hamnliggare uppmanas att närvara!
 9. Rapporter och skrivelser
 10. Övriga frågor
 11. Avslutning
Kallelse

Föreslagen stadgeändring

§ 13 Övriga funktionärer och deras åligganden

Nuvarande skrivning:

Mom.7 Tillsyningsmannen för sällskapets arbetsbåtar och segelbåtar åligger:
• att utöva allmän tillsyn och ansvara för att båtarna tas upp, vintertäcks, rustas och sjösätts i behörig ordning,
• att inom given budgetram låta anskaffa färg och annan materiel som han bedömer behövs för båtarna,
• att hos hamnfogde begära hjälp med ovannämnda arbeten, vilka räknas som allmänt arbete enligt “Förordning rörande allmänt arbete”.

För att kunna skriva en utförlig arbetsbeskrivning föreslår vi att §13 mom.7 enligt ovan ges en övergripande formulering med detaljer reglerade i en separat förordning:
Mom.7 Båtvårdsmannen ansvarar för att de arbetsbåtar och segelbåtar som används i sällskapets verksamheter sköts och brukas i enlighet med dokumentet “Förordning rörande Sällskapets båtar”.

Detta blir andra omröstningen för denna stadgeändring.

Välkomna!