Kallelse till årsmöte

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2023 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 9 februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset eller digitalt deltagande

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
  Föreslagen stadgeändring, se nedan
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning 2022

»Balansrapport 2022-12-31
»Resultatrapport 2022-12-31

9. Styrelsens förslag till budget 2023

Balansräkning Ingående Perioden Utgående
Fritt kapital 34 114 -22 930 11 184
Klubbfond 113 244 0 113 244
Hamnfond 171 661 0 171 661
Nuttens miljöfond 11 896 -11 896 (1) 0
Förutbetalda avg. och skulder 270 478 (2) 0 270 478
Tillgångar 601 393 -34 826 566 567
 
Resultaträkning Intäkter Utgifter Resultat
Klubbgemensamt 119 170 88 000 31 170
Hamnen 111 000 100 000 11 000 (3)
Holmen 30 000 (4) 101 896 -71 896
Juniorverksamhet 91 000 91 000 0
Kappsegling 32 900 38 000 -5 100
Årets resultat 384 070 418 896 -34 826
1. Vindkraftverk på Skratten.
2. Förskottsbetalning av avgifter + nyckeldepositioner.
3. Hamnens bidrag till klubbverksamheten.
4. Resterande RF-bidrag.

»Hela resultatbudgeten

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén mandat till 2024
Vice Ordförande Thomas Borg omval
Sekreterare Johanna Josefsson nyval
Kassör Yvonne Fergell mandat till 2024
Suppleant Charlotta Hermansson fyllnadsval
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Victor Chan tillförordnad 1 år
Holmfogde Inga-Lill Bruno mandat till 2024
Kappseglingsledare Svante Söderlind omval
Juniorledare Tove Söderlind mandat till 2024
Klubbmästare Gunnar Lindstrand omval

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Robin Böckman mandat till 2024
Slipförman Patrik Stenberg omval
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval 1 år
omval 1 år
Tillsyningsman Hamnen Stene Bruno omval
Biträdande Tillsyningsman Holmen Stene Bruno omval 1 år
Båtvårdsman Björn Bruno omval 1 år
Revisorer Mikael Salomonsson
Lars Kjellberg
omval 1 år
nyval 1 år
Revisorssuppleant Mårten Nettelblad nyval
Repr NFBK Bosse Willén mandat till 2024
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind omval 2 år
Webbredaktör Bosse Willén omval
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno omval
Vaktchef Thomas Borg omval 2 år
Arkivarie Dorette Leygraf mandat till 2027
Valberedning Lars-Anders Johansson
Sofia Broomé
Andrejs Ljunggren
omval 1 år
 
nyval
nyval

13. Föreslagen stadgeändring

§ 13 Övriga funktionärer och deras åligganden
Nuvarande skrivning:

Mom.7 Tillsyningsmannen för sällskapets arbetsbåtar och segelbåtar åligger:
• att utöva allmän tillsyn och ansvara för att båtarna tas upp, vintertäcks, rustas och sjösätts i behörig ordning,
• att inom given budgetram låta anskaffa färg och annan materiel som han bedömer behövs för båtarna,
• att hos hamnfogde begära hjälp med ovannämnda arbeten, vilka räknas som allmänt arbete enligt “Förordning rörande allmänt arbete”.

För att kunna skriva en utförlig arbetsbeskrivning föreslår vi att §13 mom.7 enligt ovan ges en övergripande formulering med detaljer reglerade i en separat förordning:

Mom.7 Båtvårdsmannen ansvarar för att de arbetsbåtar och segelbåtar som används i sällskapets verksamheter sköts och brukas i enlighet med dokumentet “Förordning rörande Sällskapets båtar”.

image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.