Kallelse SSG Årsmöte 2022

KallelseDu kallas härmed till Årsmöte 2022 i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 10 februari klockan 19:00
Plats: OBS: Endast digitalt deltagande !

Vi följer FHMs direktiv och håller ett digitalt möte. Styrelsen träffas i klubbhuset och övriga medlemmar kan delta via Skype.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för innevarande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga

  Föreslagen stadgeändring, se nedan

 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

Välkomna!
Styrelsen SSG

7. Balans- och resultaträkning

» Balansrapport 2021-12-31
 
» Resultatrapport 2021-12-31

9. Styrelsens förslag till Budget

» Budgetförslag 2022
• Bryggavgiften för sommarliggare höjs till 2.400:-.
• För övrigt oförändrade avgifter.

11. Valberedningens förslag till styrelse

Ordinarie ledamöter
Ordförande Bosse Willén omval 2 år
Vice Ordförande Thomas Borg mandat till 2023
Sekreterare Pontus Waltré mandat till 2023
Kassör Yvonne Fergell omval 2 år
Suppleant Johanna Josefsson omval 2 år
Adjungerade ledamöter
Hamnfogde Victor Chan mandat till 2023
Holmfogde Inga-Lill Bruno omval 2 år
Kappseglingsledare     Svante Söderlind mandat till 2023
Juniorledare Tove Söderlind omval 2 år
Klubbmästare Gunnar Lindstrand     mandat till 2023

12. Valberedningens förslag till
övriga funktionärsposter

Vice Hamnfogde Robin Böckman omval 2 år
Slipförman Patrik Stenberg omval 1 år
Biträdande Slipförmän Gunnar Lindstrand
Svante Söderlind
omval 1 år
Tillsyningsman Hamnen Stene Bruno omval 1 år
Biträdande Tillsyningsman Holmen Stene Bruno omval 1 år
Båtvårdsman Björn Bruno omval 1 år
Revisor Mikael Salomonsson omval 1 år
Revisor Gustav Björklund-Larsen omval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo omval 1 år
Repr NFBK Bosse Willén omval 2 år
Repr i Sthlm Seglarförbund Svante Söderlind mandat till 2023
Webbredaktör Bosse Willén omval 1 år
Redaktör Gäddviket Inga-Lill Bruno nyval 1 år
Vaktchef Thomas Borg mandat till 2023
Arkivarie Dorette Leygraf omval 5 år
Valberedning Leo Regazoni
Lars-Anders Johansson
Ulf Waltré
omval 1 år

13. Föreslagna stadgeändringar

Efter nyval av ordförande eller kassör behöver klubben hålla ett konstituerande möte för att utse dessa som ”firmatecknare”. Kopia av detta protokoll ska sedan skickas till dem det berör. Som en förenkling föreslår vi följande tillägg i stadgarna:
§11 Firman tecknas av Ordföranden och Kassören, var och en för sig. I händelse av jäv ersätter vice Ordföranden.

image_printSkrivut

Om Bosse

Belåten ägare av en Laurinkoster
Det här inlägget postades i Medlemsinfo. Bokmärk permalänken.