SSG Årsmöte 2018

KallelseDu kallas härmed till årsmöte 2018
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 Februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
  Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

  Diskussion: Inriktning på medlemsmöten

Välkomna!
Styrelsen SSG

9. Budgetfråga

Fonder, förslag
Sällskapets verksamheter är huvudsakligen knutna till hamnen och holmen. Enligt likställighetsprincipen får medlemmar inte missgynnas, varför hamnens verksamhet bekostas av dem som nyttjar den, utan stöd från övriga medlemmar. Hamnen lämnar årligen 10% av omsättningen till övrig klubbverksamhet. Hamnfonden behålls.

De största investeringarna som görs av holmen, kappsegling och seglarlägret är knutna till holmen, exempelvis bryggor. En gemensam investeringsfond innebär en större kapacitet för investeringar för samtliga verksamheter. Styrelsen ska se till att långtidsplanen tillfredsställer de olika verksamheterna så väl som möjligt. Hamnfonden kan använda som en buffert för att göra investeringar tidigare, utan att det kostar mer.

 • Investeringsfonden används till alla investeringar som inte är knutna till hamnen, dvs fonden delas av Lilla Skratten, seglarlägret, kappsegling och klubbmästeriet. Styrelsen samordnar en långtidsbudget för hela verksamheten. I angelägna fall kan pengar lånas från hamnfonden, med en amorteringsplan.
 • L:a Skrattens fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägrets fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägret lämnar idag 5.000:- per år i bidrag till klubben. Bidraget avslutas och hela överskottet av verksamheten går till investeringsfonden.
 • Nuttens miljöfond används i sin helhet som grundplåt för ett multrum för toaletter och köksavfall på Lilla Skratten, vilket sannolikt kommer att krävas av miljömyndigheterna i framtiden. Fonden avslutas därmed.

Se budgetförslaget i inlägget nedanför detta.

11. Val av styrelse

Valberedningens förslag
Ordförande Bo Willén Omval 2 år
Vice ordf Gabriel Dahlbäck Kvarstår till 2019
Sekreterare Carolina de la Fé Kvarstår till 2019
Kassör Lars Wallman Nyval 2 år
Hamnfogde Henrik Edberg Fyllnadsval 1 år
Tillsyn klubbholmen Karl ”Kalle” Karlsson   Nyval 2 år
Klubbmästare Leo Regazzoni Fyllnadsval 1 år
Ledare f juniorverksamheten   Andreas Ekström Nyval 2 år
Kappseglingsledare Jan Jäberg Kvarstår till 2019
Suppleant Danne Eriksson Nyval 2 år

12. Val av övriga funktionär

Valberedningens förslag
Det står fel i Gäddviket, detta är det riktiga förslaget.
Vice hamnfogde Victor Chan Nyval 2 år
Slipförman Patric Stenberg Omval 1 år
Bitr. slipförman Gunnar Lindstrand   Omval 1 år
Bitr. slipförman Svante Söderlind Omval 1 år
Tillsyningsman för hamnen   Sten Bruno Omval 1 år
Båtvårdsman Nils Fergell Omval 1 år
Revisor Villy Glas Omval 1 år
Revisor Yvonne Fergell Nyval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo Nyval 1 år
Repr i Sth Seglarförbund Jan Jäberg Omval 1 år
Webbredaktör Bosse Willén Omval 1 år
Redaktör Gäddviket Ulrika By Omval 1 år
Vaktchef Jacob Hagberg Omval 1 år
Arkivarie Dorette Leygraf Kvarstår till 2022

13. Föreslagna stadgeändringar

§6 som reglerar våra avgifter uppdaterades inte när årsmötet flyttades från november till februari, vilket innebär att de avgifter som bestäms av årsmötet träder i kraft ett år senare. Dessutom kvarstår ett fast datum när avgifter ska erläggas. Följande förändringar föreslås:

§ 6. Avgifter
Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 november. ersätts med Årliga avgifter skall erläggas i förskott.

Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: kommande behöver ersättas med innevarande på två ställen.

Kommentering avstängd.