Arkiv för kategori Medlemsinfo

Gäddiseskadern 2018

Inlagt tisdag, 12 juni, 2018

Sommaren har redan kommit och årets Gäddiseskader är planerad till vecka 29, som vanligt med samling på Härsö under söndagen 15 juli.

Skepparmöte på måndag morgon då vi beslutar om första dagens etappmål.

Ingen anmälan eller kostnad, bara kom dit men glöm inte sill och potäter!

Har du Facebook och är intresserad kan du gå med i gruppen Gäddiseskadern.

Välkommen!
Tor Hedvall
tf Eskaderledare.

Gäddviket

Inlagt måndag, 7 maj, 2018

Redaktören ska knåpa ihop Sommarnumret av Gäddviket. Tyvärr riskerar det att bli ett lite trist nummer, trots att det är tänkt att innehålla massa trevlig sommarläsning. Ännu så länge finns bara underlaget till yacht- och medlemsregister.

Så vill ni hjälpa till att skapa ett trevligt sommarnummer, skicka in recept på seglarbullar, avslöja din mest hemliga naturvik, tipsa om salongsvänliga spel för regniga sommardagar, berätta om den där fantastiska seglingen bortom Fjäderholmarna, …

Sista manusdag den 27:e maj!

Skicka till gaddviket@gaddviken.se

Medlemsmöte 12 april

Inlagt torsdag, 22 mars, 2018

KallelsePå årsmötet bestämde vi oss för att prova på ett lite förändrat medlemsmöte i april. Vi avhandlar ämnen som väcks av medlemmar, under mötet eller i förväg, med förhoppningen att det blir livliga diskussioner och stort deltagande. Det kan vara vad som helst som rör Sällskapets verksamheter, utom hamnen som vi tar på höstmötet. Förslag på ämnen skickas till Bosse.

1. Det första ämnet blir Gäddviket. Det är inte många som skriver i det, är det många som läser det? Vi har tagit bort matriklarna från Gäddviket för att spara utrymme för mer läsvärda artiklar. Är det bra? Vad vill ni läsa? Ska vi överhuvudtaget ha kvar Gäddviket?

2. Är Hemsidan läsvärd som den är? Läser ni den? Saknas diskussionsforum, annonser, information, … ?

3. Lilla Skratten

4. Kappseglingar

5. Seglarlägret

6. Gäddiseskadern

7. Ämnen för Pubafton

8. Fester

Dessutom ska vi för andra gången besluta om några små förändringar i stadgarna, se ”SSG årsmöte 2018” nedan.

Härsö

Inlagt onsdag, 21 mars, 2018

Städdagar på Härsö, 5 och 19 maj

Vi hoppas att det finns frivilliga som ställer upp och hjälper till att starta upp Härsö inför sommaren 2018.

Första städdagen är lördagen den 5 maj och den andra är lördagen den 19 maj. Det kommer att finnas personer från Härsögruppen på plats som fördelar arbetsuppgifter.

OBS!
De Gäddismedlemmar som deltar i en organiserad arbetsdag på Härsö får kvitta den mot en arbetsdag i Gäddis!

Härsö sommaren 2018!

Sommaren 2018 är det upp till var och en att anordna luncher, fester, midsommarfirande, kräftskivor etc. på Härsö. Det går bra att sätta upp partytältet på trätrallen och använda de bord och stolar som är inköpta för medlemmarnas räkning. Det är viktigt att partytältet tas ner och stuvas undan i förrådet bakom bastun. Instruktioner om detta kommer att finnas anslagna på förrådet.

Från den 5 maj finns två dörrar på bastuhuset som är öppna. Där finns det leksaker, åror och segel till båtarna. I det andra utrymmet står bord bänkar och delar till tältet.

Det kommer även att finnas handredskap i förrådet där partytältet finns så att de som vill kan kratta och göra fint och rent efter sig.

Från sommaren 2018 måste medlemmarna ta med sig eget toalettpapper. Toalett och bastu måste städas efter varje gång de används.

Har du frågor ring Mats Edestig 0705712506 eller Teddy Jansson 0703785322.

Titta gärna in på NFBK’s hemsida. Där finns all information du behöver om NFBK och Härsö.

Mvh, Mats Edestig, Ordförande för NFBK.

Vårdagjämning !

Inlagt tisdag, 20 mars, 2018

SSG Årsmöte 2018

Inlagt tisdag, 23 januari, 2018

KallelseDu kallas härmed till årsmöte 2018
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 Februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
  Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

  Diskussion: Inriktning på medlemsmöten

Välkomna!
Styrelsen SSG

9. Budgetfråga

Fonder, förslag
Sällskapets verksamheter är huvudsakligen knutna till hamnen och holmen. Enligt likställighetsprincipen får medlemmar inte missgynnas, varför hamnens verksamhet bekostas av dem som nyttjar den, utan stöd från övriga medlemmar. Hamnen lämnar årligen 10% av omsättningen till övrig klubbverksamhet. Hamnfonden behålls.

De största investeringarna som görs av holmen, kappsegling och seglarlägret är knutna till holmen, exempelvis bryggor. En gemensam investeringsfond innebär en större kapacitet för investeringar för samtliga verksamheter. Styrelsen ska se till att långtidsplanen tillfredsställer de olika verksamheterna så väl som möjligt. Hamnfonden kan använda som en buffert för att göra investeringar tidigare, utan att det kostar mer.

 • Investeringsfonden används till alla investeringar som inte är knutna till hamnen, dvs fonden delas av Lilla Skratten, seglarlägret, kappsegling och klubbmästeriet. Styrelsen samordnar en långtidsbudget för hela verksamheten. I angelägna fall kan pengar lånas från hamnfonden, med en amorteringsplan.
 • L:a Skrattens fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägrets fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägret lämnar idag 5.000:- per år i bidrag till klubben. Bidraget avslutas och hela överskottet av verksamheten går till investeringsfonden.
 • Nuttens miljöfond används i sin helhet som grundplåt för ett multrum för toaletter och köksavfall på Lilla Skratten, vilket sannolikt kommer att krävas av miljömyndigheterna i framtiden. Fonden avslutas därmed.

Se budgetförslaget i inlägget nedanför detta.

11. Val av styrelse

Valberedningens förslag
Ordförande Bo Willén Omval 2 år
Vice ordf Gabriel Dahlbäck Kvarstår till 2019
Sekreterare Carolina de la Fé Kvarstår till 2019
Kassör Lars Wallman Nyval 2 år
Hamnfogde Henrik Edberg Fyllnadsval 1 år
Tillsyn klubbholmen Karl ”Kalle” Karlsson   Nyval 2 år
Klubbmästare Leo Regazzoni Fyllnadsval 1 år
Ledare f juniorverksamheten   Andreas Ekström Nyval 2 år
Kappseglingsledare Jan Jäberg Kvarstår till 2019
Suppleant Danne Eriksson Nyval 2 år

12. Val av övriga funktionär

Valberedningens förslag
Det står fel i Gäddviket, detta är det riktiga förslaget.
Vice hamnfogde Victor Chan Nyval 2 år
Slipförman Patric Stenberg Omval 1 år
Bitr. slipförman Gunnar Lindstrand   Omval 1 år
Bitr. slipförman Svante Söderlind Omval 1 år
Tillsyningsman för hamnen   Sten Bruno Omval 1 år
Båtvårdsman Nils Fergell Omval 1 år
Revisor Villy Glas Omval 1 år
Revisor Yvonne Fergell Nyval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo Nyval 1 år
Repr i Sth Seglarförbund Jan Jäberg Omval 1 år
Webbredaktör Bosse Willén Omval 1 år
Redaktör Gäddviket Ulrika By Omval 1 år
Vaktchef Jacob Hagberg Omval 1 år
Arkivarie Dorette Leygraf Kvarstår till 2022

13. Föreslagna stadgeändringar

§6 som reglerar våra avgifter uppdaterades inte när årsmötet flyttades från november till februari, vilket innebär att de avgifter som bestäms av årsmötet träder i kraft ett år senare. Dessutom kvarstår ett fast datum när avgifter ska erläggas. Följande förändringar föreslås:

§ 6. Avgifter
Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 november. ersätts med Årliga avgifter skall erläggas i förskott.

Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: kommande behöver ersättas med innevarande på två ställen.

Preliminär redovisning av sällskapets ekonomi!

Inlagt måndag, 22 januari, 2018

Hej!

Revisorerna granskar nu för fullt årets bokföring, men jag kan redan nu preliminärt dela med mig av 2017-års resultat och budget för 2018! I den här tjusiga presentationen kan ni ta del av en summering som innehåller både bakåt och framåtblickar Ekonomi – 2017, för den som vill djupdyka i alla möjligheter som 2018 års budget utlovar rekommenderas istället den här Excelfilen: FINAL Resultatbudget- Hela föreningen – 2018 Den som mest av allt vill blicka tillbaks på året som gått så är det den här Excelfilen ni söker Resultatrapport per resultatenhet – 2017-12-31. Sist med inte minst så rekommenderas denna PDF för den som funderar på hur det står till med balansen:Balansrapport – 2017-12-31.

De highlights jag vill lyfta fram är att det inte finns någon anledning till oro för ekonomin just nu, klubben går bättre än förväntat på grund av investeringar som inte blivit av i hamnen och på lägret.
Klubben går in i 2018 med ett sparkapital på: 238917,83kr totalt.

Väl mött på årsmötet!

Eder trogne kassör,

Maria

Inlagt torsdag, 21 december, 2017

Ge nytt blod till SSG

Inlagt lördag, 18 november, 2017

 
På årsmötet i februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-års jubiléet. Då väljs ordförande, kassör, holmfogde, juniorledare och suppleant, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom blir det fyllnadsval av Hamnfogde och Klubbmästare! Den som känner sig manad att engagera sig, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

»Valberedarna

NFBK

Inlagt torsdag, 16 november, 2017

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet var att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet, för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Det har kommit in ca 1400 svar på enkäten, vilket motsvarar ca 65% av de 2162 båtarna som är registrerade i NFBK.

» Båtparken i Nacka – resultat och presentation

» Resutatet för Gäddis.