Arkiv för kategori Medlemsinfo

SSG Årsmöte 2018

Inlagt tisdag, 23 januari, 2018

KallelseDu kallas härmed till årsmöte 2018
i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 8 Februari klockan 19:00
Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av två medlemmar som jämte ordföranden ska justera protokollet samt räkna avgivna röster
 3. Fråga angående mötets stadgeenliga utlysande
 4. Uppläsning och justering av föregående medlemsmötesprotokoll
 5. Styrelsens årsberättelse
  Utskrift av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i klubbhuset.

 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balans och resultaträkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av omkostnadsersättningar åt styrelseledamöter och övriga funktionärer
 10. Förslag till kappseglingsprogram för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelse enligt stadgarna
 12. Val av övriga funktionärer
 13. Eventuellt bordlagda frågor eller av styrelsen väckt fråga
 14. Rapporter och skrivelser
 15. Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller andra hedersbetygelser
 16. Skifte av nyvalda styrelseledamöter
 17. Avslutning

  Diskussion: Inriktning på medlemsmöten

Välkomna!
Styrelsen SSG

9. Budgetfråga

Fonder, förslag
Sällskapets verksamheter är huvudsakligen knutna till hamnen och holmen. Enligt likställighetsprincipen får medlemmar inte missgynnas, varför hamnens verksamhet bekostas av dem som nyttjar den, utan stöd från övriga medlemmar. Hamnen lämnar årligen 10% av omsättningen till övrig klubbverksamhet. Hamnfonden behålls.

De största investeringarna som görs av holmen, kappsegling och seglarlägret är knutna till holmen, exempelvis bryggor. En gemensam investeringsfond innebär en större kapacitet för investeringar för samtliga verksamheter. Styrelsen ska se till att långtidsplanen tillfredsställer de olika verksamheterna så väl som möjligt. Hamnfonden kan använda som en buffert för att göra investeringar tidigare, utan att det kostar mer.

 • Investeringsfonden används till alla investeringar som inte är knutna till hamnen, dvs fonden delas av Lilla Skratten, seglarlägret, kappsegling och klubbmästeriet. Styrelsen samordnar en långtidsbudget för hela verksamheten. I angelägna fall kan pengar lånas från hamnfonden, med en amorteringsplan.
 • L:a Skrattens fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägrets fond avslutas och insatta medel flyttas över till investeringsfonden.
 • Seglarlägret lämnar idag 5.000:- per år i bidrag till klubben. Bidraget avslutas och hela överskottet av verksamheten går till investeringsfonden.
 • Nuttens miljöfond används i sin helhet som grundplåt för ett multrum för toaletter och köksavfall på Lilla Skratten, vilket sannolikt kommer att krävas av miljömyndigheterna i framtiden. Fonden avslutas därmed.

Se budgetförslaget i inlägget nedanför detta.

11. Val av styrelse

Valberedningens förslag
Ordförande Bo Willén Omval 2 år
Vice ordf Gabriel Dahlbäck Kvarstår till 2019
Sekreterare Carolina de la Fé Kvarstår till 2019
Kassör Lars Wallman Nyval 2 år
Hamnfogde Henrik Edberg Fyllnadsval 1 år
Tillsyn klubbholmen Karl ”Kalle” Karlsson   Nyval 2 år
Klubbmästare Leo Regazzoni Fyllnadsval 1 år
Ledare f juniorverksamheten   Andreas Ekström Nyval 2 år
Kappseglingsledare Jan Jäberg Kvarstår till 2019
Suppleant Danne Eriksson Nyval 2 år

12. Val av övriga funktionär

Valberedningens förslag
Det står fel i Gäddviket, detta är det riktiga förslaget.
Vice hamnfogde Victor Chan Nyval 2 år
Slipförman Patric Stenberg Omval 1 år
Bitr. slipförman Gunnar Lindstrand   Omval 1 år
Bitr. slipförman Svante Söderlind Omval 1 år
Tillsyningsman för hamnen   Sten Bruno Omval 1 år
Båtvårdsman Nils Fergell Omval 1 år
Revisor Villy Glas Omval 1 år
Revisor Yvonne Fergell Nyval 1 år
Revisorssuppleant Inger Callemo Nyval 1 år
Repr i Sth Seglarförbund Jan Jäberg Omval 1 år
Webbredaktör Bosse Willén Omval 1 år
Redaktör Gäddviket Ulrika By Omval 1 år
Vaktchef Jacob Hagberg Omval 1 år
Arkivarie Dorette Leygraf Kvarstår till 2022

13. Föreslagna stadgeändringar

§6 som reglerar våra avgifter uppdaterades inte när årsmötet flyttades från november till februari, vilket innebär att de avgifter som bestäms av årsmötet träder i kraft ett år senare. Dessutom kvarstår ett fast datum när avgifter ska erläggas. Följande förändringar föreslås:

§ 6. Avgifter
Mom.1 Samtliga avgifter till sällskapet för det kommande verksamhetsåret bestämmes vid årsmöte. Dock kan på förslag av styrelsen extra avgifter beslutas vid medlemsmöte.

Mom.6 Debiterade avgifter skall erläggas senast 30 november. ersätts med Årliga avgifter skall erläggas i förskott.

Samma fel återfinns i årsmötets föredragningslista: kommande behöver ersättas med innevarande på två ställen.

Preliminär redovisning av sällskapets ekonomi!

Inlagt måndag, 22 januari, 2018

Hej!

Revisorerna granskar nu för fullt årets bokföring, men jag kan redan nu preliminärt dela med mig av 2017-års resultat och budget för 2018! I den här tjusiga presentationen kan ni ta del av en summering som innehåller både bakåt och framåtblickar Ekonomi – 2017, för den som vill djupdyka i alla möjligheter som 2018 års budget utlovar rekommenderas istället den här Excelfilen: FINAL Resultatbudget- Hela föreningen – 2018 Den som mest av allt vill blicka tillbaks på året som gått så är det den här Excelfilen ni söker Resultatrapport per resultatenhet – 2017-12-31. Sist med inte minst så rekommenderas denna PDF för den som funderar på hur det står till med balansen:Balansrapport – 2017-12-31.

De highlights jag vill lyfta fram är att det inte finns någon anledning till oro för ekonomin just nu, klubben går bättre än förväntat på grund av investeringar som inte blivit av i hamnen och på lägret.
Klubben går in i 2018 med ett sparkapital på: 238917,83kr totalt.

Väl mött på årsmötet!

Eder trogne kassör,

Maria

Inlagt torsdag, 21 december, 2017

Ge nytt blod till SSG

Inlagt lördag, 18 november, 2017

 
På årsmötet i februari är det dags att välja nya styrelseledamöter och funktionärer, som ställer upp och leder SSG vidare mot 200-års jubiléet. Då väljs ordförande, kassör, holmfogde, juniorledare och suppleant, samt alla funktionärer utom arkivarien. Dessutom blir det fyllnadsval av Hamnfogde och Klubbmästare! Den som känner sig manad att engagera sig, eller har förslag på en lämplig kandidat för någon post, vänder sig till:

»Valberedarna

NFBK

Inlagt torsdag, 16 november, 2017

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet var att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet, för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Det har kommit in ca 1400 svar på enkäten, vilket motsvarar ca 65% av de 2162 båtarna som är registrerade i NFBK.

» Båtparken i Nacka – resultat och presentation

» Resutatet för Gäddis.

Riddarfjärdsregattan

Inlagt tisdag, 8 augusti, 2017

Nu är det dags!

Den 3 och 4 september seglas GYS Riddarfjärdsregatta på Riddarfjärden igen!
 
» Läs här!
 

Kallelse till medlemsmöte

Inlagt måndag, 31 juli, 2017

Kallelse till medlemsmöte hösten 2017

Tid: Torsdagen den 14 september kl 19.00
Plats: Klubbhuset i Gäddviken

Kallelse
Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och att räkna avgivna röster
 5. Fastställande av dagordning
 6. Bordlagda frågor
 7. Medlemsärenden
  1. Medlemmar in
  2. Medlemmar ut
  3. Yachter in
  4. Yachter ut
 8. Motioner
 9. Kassarapport
 10. Hamnen
  1. Fyllnadsval av hamnfogde
 11. Kappsegling
 12. Ungdomsverksamheten
 13. Klubbholmen
 14. Klubbmästeriet
 15. Rapporter och skrivelser
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Yachtmatrikeln

Inlagt tisdag, 20 juni, 2017


 
Yachtmatrikeln finns i fortsättningen under den lösenordsskyddade sidan
/ Hamnen / För medlemmar.
Härmed kan den hållas bättre uppdaterad.

Skicka gärna kompletteringar till webredaktören!

NFBK-enkät

Inlagt måndag, 12 juni, 2017

Enkäten är stängd och »här finns resutatet för Gäddis.

En enkät har skickats ut till samtliga båtklubbar som är anslutna till NFBK. Syftet är att hjälpa Nacka kommun att få en överblick på båtbeståndet för att bättre kunna planera för framtiden map toatömning, bottentvätt, spolplattor etc. Undersökningen är helt anonym. Varje medlem bör fylla i uppgifter om sin egen båt senast den 30 maj 2017.

Du som har en yacht i SSGs hamn kan använda den här länken till enkäten.

Årets veteranbåt

Inlagt lördag, 3 juni, 2017


Skärgårdsmässans pris till årets veteranbåt 2017 gick till Tor Hedvall med Sk55 Ninni!